หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2555

หน้าตา linux ubuntu 11.10 ของผม (ติดตั้ง conky)สิ่งที่ผมปรับแต่งมีดังนี้ครับ  1. เปลี่ยน xwindow จาก unity มาเป็น KDE-plasma ครับ  ซึ่งตอนแรกจะเป็น default  เราก็จัดการปรับแต่งมันใหม่เล็กน้อย  ในตัวมันเองเลยครับ  ไม่ได้ไปหาอะไรมาเพิ่ม  
  2. shell  ผมใช้ zsh  ซึ่งใน blog นี้ได้เขียนวิธีการปรับแต่ง zshell(zsh)  ไว้แล้วครับ  อยู่ในหมวด linux
  3. widget  ครับ  ซึ่งมีชื่อว่า conky  (รูปทางบนขวา) ไว้ monitoring ระบบครับ 
  4. แล้วก็อื่นๆเพิ่มเติมเล็กน้อย  เช่น แสง สี background ...
วันนี้ผมจะมาแนะนำการติดตั้ง conky กันครับ
  1. sudo apt-get install conky
  2. หา .conkyrc ใน internet มาไว้ใน home directory ของ user
  3. ทำให้ โปรแกรม conky run อัตโนมัติเมื่อมีการเปิดเครื่อง
ข้อ 3 ให้ไปที่ System Settings --> Startup and Shutdown(หรือ Startup Application)   เลือก Auto Start --> Add Program  แล้วก็ไปหาโปรแกรมที่ /usr/bin/  เลือก conky ครับ  ตอนนี้ก็คือเราจะทำให้มันรันอัตโนมัติเมื่อเปิดเครื่องนั่นเอง  
จากนั้นก็ Logout แล้วก็ Login เข้ามาใหม่  ครับ ก็จะมี conky โผล่ขึ้นมาตาม .conkyrc ที่ได้ปรับแต่งไว้


อันนี้ .conkyrc ของผมครับ  ที่จริงแล้วจะไปหาเอาตามเน็ตก็ได้  ตามสะดวกครับ  ซึ่งแต่ละแบบจะไม่เหมือนกัน  แล้วแต่ว่า  ใครปรับแต่งได้สวยงามแค่ไหน


#    .conkyrc configuration
#    Tristam Green, 11-21-2007
#    Revision 1.123 11-23-2007
#    meekon5 hack   29-09-2008(uk)

# Create own window instead of using desktop (required in nautilus)
own_window yes
own_window_type override
own_window_transparent yes
own_window_hints undecorated,below,sticky,skip_taskbar,skip_pager
own_window_hints below

# maintain spacing between certain elements fiddle with window
use_spacer no
use_xft yes

# set to yes if you want tormo to be forked in the background
background yes

use_xft yes

# Xft font when Xft is enabled
xftfont Vera-6
#xftfont Andale Mono-9
#xftfont Clean-8
#xftfont cubicfive10:pixelsize=8
#xftfont squaredance10:pixelsize=14
#xftfont swf!t_v02:pixelsize=10

# Text alpha when using Xft
xftalpha 1
mail_spool $MAIL

# Update interval in seconds
update_interval 5.0

# Use double buffering (reduces flicker, may not work for everyone)
double_buffer yes

# Minimum size of text area
minimum_size 300 5
maximum_width 250

# Draw shades?
draw_shades no

# Draw outlines?
draw_outline no 
# amplifies text

# Draw borders around text
draw_borders no

# Stippled borders?
stippled_borders 3

# border margins
border_margin 5

# border width
border_width 6

# Default colors and also border colors, grey90 == #e5e5e5
default_color grey90
default_shade_color black
default_outline_color DarkGrey

# Text alignment, other possible values are commented
#alignment top_left
alignment top_right
#alignment bottom_left
#alignment bottom_right

# Gap between borders of screen and text
gap_x 10
gap_y 10

# Subtract file system buffers from used memory?
no_buffers yes

# set to yes if you want all text to be in uppercase
uppercase no

# stuff after 'TEXT' will be formatted on screen

override_utf8_locale no
xftfont Terminus:size=8
xftalpha 0.8

TEXT
${color #0077ff}${hr 1}
${color slate grey}${time %a, } ${color }${time %e %B %G} $alignr ${color slate grey}${time %Z,    }${color }${time %H:%M:%S}
${color slate grey}Kern: ${color }$kernel $alignr ${color slate grey}Temperature: ${color lightgrey}${acpitemp} C
${color slate grey}Battery: ${color lightgrey}${battery}
${color #0077ff}${hr 1}
${color #5da5d3}User ${hr 1}
  ${color #e5e5e5}${execi 30 whoami} @ $nodename $alignr $sysname $machine $kernel
  ${color #e5e5e5}${execi 1000 cat /proc/cpuinfo | grep 'model name' | sed -e 's/model name.*: //'} $alignr${freq_g} GHz
  ${color #e5e5e5}uptime $alignr $uptime_short
${color #5da5d3}System ${hr 1} 
  ${color #e5e5e5}cpu usage $color $cpu% ${color #e5e5e5}$alignr load $loadavg
  ${alignc}${color #0077ff}CPU: ${cpugraph 10,200 000000 ffffff}
${color #5da5d3}Processes ${hr 1}
  ${color #e5e5e5}total $processes ${color #e5e5e5}$alignr running  $running_processes
${color #5da5d3}Memory ${hr 1}
  ${color #e5e5e5}total ${memmax} ${color #e5e5e5}$alignr used  $memperc%
${color #0077ff}RAM:${color lightgrey} $mem/$memmax  ${alignr}${color #0077ff}${membar 5,110}
${color #0077ff}SWP:${color lightgrey} $swap/$swapmax - $swapperc% ${alignr}${color #0077ff}${swapbar 5,110}
${color #0077ff}${hr 1}
${color #5da5d3}Wireless (${color #ff9900}${addr eth1}${color #5da5d3}) ${hr 1}
  ${color e5e5e5}down ${color #ff9900}${downspeedf eth1} ${color e5e5e5}k/s ${alignr}${color e5e5e5}up ${color #0000ff}${upspeedf eth1} ${color e5e5e5}k/s
  ${color e5e5e5}total down: ${totaldown eth1} $alignr total up: ${totalup eth1}
${color #5da5d3}Wired (${color #ff9900}${addr eth0}${color #5da5d3}) ${hr 1}
  ${color e5e5e5}down ${color #ff9900}${downspeedf eth0} ${color e5e5e5}k/s ${alignr}${color e5e5e5}up ${color #0000ff}${upspeedf eth0} ${color e5e5e5}k/s
  ${color e5e5e5}total down: ${totaldown eth0} $alignr total up: ${totalup eth0}
${color #5da5d3}File Systems ${hr 1}
  ${color #e5e5e5}root  ${color white}${fs_free /} (${fs_free_perc /}%) ${color #e5e5e5}free of ${fs_size /}
       ${fs_bar /}
${color #0077ff}${hr 1} 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น