หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

Java File Upload ด้วย apache common file upload

dependencies
    <dependency>
      <groupId>commons-fileupload</groupId>
      <artifactId>commons-fileupload</artifactId>
      <version>1.2.2</version>
      <type>jar</type>
    </dependency>
    <dependency>
      <groupId>commons-io</groupId>
      <artifactId>commons-io</artifactId>
      <version>1.4</version>
    </dependency>
    <dependency>
      <groupId>com.google.guava</groupId>
      <artifactId>guava</artifactId>
      <version>13.0.1</version>
      <type>jar</type>
    </dependency>
Client (Java Application)
HttpMultipleFileUpload.java
package com.blogspot.na5cent.client;
import java.io.File;
import java.io.IOException;

import org.apache.commons.httpclient.HttpClient;
import org.apache.commons.httpclient.methods.MultipartPostMethod;

public class HttpMultipleFileUpload {
  private static String url = "http://192.168.1.104:8080/MyProject/FileUpload";

  public static void main(String[] args) throws IOException {
    HttpClient client = new HttpClient();
    MultipartPostMethod mPost = new MultipartPostMethod(url);
    client.setConnectionTimeout(30000);

    //get files for upload
    File f1 = new File("c:\\temp\\client\\","java.txt");
    File f2 = new File("c:\\temp\\client\\","html.txt");
    File f3 = new File("c:\\temp\\client\\","php.txt");

    mPost.addParameter(f1.getName(), f1);
    mPost.addParameter(f2.getName(), f2);
    mPost.addParameter(f3.getName(), f3);

    client.executeMethod(mPost);
    mPost.releaseConnection();
  }
}
web application
<form name="form" 
   action="http://192.168.1.104:8080/MyProject/FileUpload" 
   method="post" 
   enctype="multipart/form-data">
  <input type="file" name="file"/>
  <input type="submit" value="upload"/>
</form>
Server (Java Servlet)
FileUpload.java
package com.blogspot.na5cent.server;
 
import com.google.common.io.Files;
import com.google.common.io.InputSupplier;
import java.io.File;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStream;
import java.util.List;
import javax.servlet.ServletException;
import javax.servlet.http.HttpServlet;
import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
import javax.servlet.http.HttpServletResponse;
import org.apache.commons.fileupload.FileItem;
import org.apache.commons.fileupload.FileItemFactory;
import org.apache.commons.fileupload.FileUploadException;
import org.apache.commons.fileupload.disk.DiskFileItemFactory;
import org.apache.commons.fileupload.servlet.ServletFileUpload;
import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;


public class FileUpload extends HttpServlet {
  private static final File DIRECTORY_UPLOAD = new File("c:\\server\\uploads");

  static{
    if (!DIRECTORY_UPLOAD.exists()) {
      DIRECTORY_UPLOAD.mkdir();
    }
  }
  
  @Override
  protected void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException {
    FileItemFactory factory = new DiskFileItemFactory();
    ServletFileUpload upload = new ServletFileUpload(factory);
    
    try {
      List<FileItem> fileUploadItems = upload.parseRequest(request);
      for (FileItem item : fileUploadItems) {
        copyFile(item);
      }
    } catch (FileUploadException ex) {
       System.out.println(ex.getMessage());
    }
  }
  
  public void copyFile(final FileItem item)
    throws IOException {
    Files.copy(new InputSupplier<inputstream>() {
      
      @Override
      public InputStream getInput() throws IOException {
        return item.getInputStream();
      }
    }, new File(DIRECTORY_UPLOAD,item.getName()));
  }
}
web.xml
เพิ่มดังต่อไปนี้ลงไป
<servlet>
  <servlet-name>File Upload</servlet-name>
  <servlet-class>com.blogspot.na5cent.server.FileUpload</servlet-class>
</servlet>
<servlet-mapping>
  <servlet-name>File Upload</servlet-name>
  <url-pattern>/FileUpload</url-pattern>
</servlet-mapping>
แค่นี้ก็เป็นอันเรียบร้อย


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น