หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2555

java เขียนไฟล์ภาษาไทย (java write file thai language)


public File writeFile(String fileName, String text[]) {
  File file;
  BufferedWriter writter = null;
  try {
    file = new File(ZIP_PATH, URLDecoder.decode(fileName + ".txt", "UTF-8"));
    writter = new BufferedWriter(new OutputStreamWriter(new FileOutputStream(file), "UTF-8"));
    for (int i = 0; i < text.length; i++) {
      writter.write(text[i]);
      writter.newLine();
    }
    return file;
  } catch (IOException e) {
    log.error(null, e);
  } finally {
    try {
      writter.close();
    } catch (IOException e) {
      log.error(null, e);
    }
  }
  return null;
}
private String[] createPatternDocumentForm(Document document) {
  String pattern[] = {
    "เรื่อง : " + document.getName(),
    "------------------------------------------------------------------",
    "แฟ้มที่จัดเก็บ : " + document.getPath(),
    "เลขที่เอกสาร : " + document.getDocumentNumber(),
    "หน่วยงาน : " + document.getAgencies(),
    "วันที่นำเข้า : " + document.getCreateDate(),
    "อ้างถึง : " + document.getReference(),
    "เลขที่รับ : " + document.getReceiveNumber(),
    "วันที่รับ : " + document.getReceiveDate()
  };
  return pattern;
}

  //example use
  //
  File write = writeFile(document.getName(), createPatternDocumentForm(document));
  //

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น