หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2555

โปรแกรมอ่านตัวเลข (java)

NumberReaderTest.java
package com.blogspot.na5cent.numberreader.test;

import com.blogspot.na5cent.numberreader.NumberReader;
import com.blogspot.na5cent.numberreader.ThaiNumberReader;
import junit.framework.TestCase;

/**
 *
 * @author redcrow
 * create 24/12/2013
 */
public class NumberReaderTest extends TestCase {

  public NumberReaderTest(String testName) {
    super(testName);
  }

  @Override
  protected void setUp() throws Exception {
    super.setUp();
  }

  @Override
  protected void tearDown() throws Exception {
    super.tearDown();
  }

  public void testReader() {
    NumberReader reader = new ThaiNumberReader();
    
    assertEquals("ลบสี่ล้านสี่ร้อยยี่สิบสองจุดเจ็ดสองแปดห้าห้า", reader.read(-4000422.72855, 5));
    assertEquals("สิบเอ็ดล้านจุดศูนย์ศูนย์สอง", reader.read(11000000.002,3));
    assertEquals("หนึ่งร้อยยี่สิบล้านสามหมื่นสองพันเอ็ดจุดสี่สองศูนย์", reader.read(120032001.42,3));
    assertEquals("หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเอ็ด", reader.read(1991.430,0));
    assertEquals("ยี่สิบห้าจุดหนึ่งสองศูนย์", reader.read(25.1205000,3));
    assertEquals("ยี่สิบห้า", reader.read(25));
    assertEquals("หนึ่งจุดเก้าแปดเก้าแปดหนึ่งศูนย์ห้าศูนย์", reader.read(1.9898105000,8));
  }
}
NumberReader.java
package com.blogspot.na5cent.numberreader;

/**
 * @author redcrow 
 * create 24/12/2013
 */
public interface NumberReader {

  public String read(double number, int floatingPoint);
  
  public String read(double number);
}
ThaiNumberReader.java
package com.blogspot.na5cent.numberreader;

/**
 * @author redcrow
 * create 05/05/2012
 * modify 24/12/2013
 */
public class ThaiNumberReader implements NumberReader {

  private static final String THAI_LEVEL[] = {"", "สิบ", "ร้อย", "พัน", "หมื่น", "แสน"};
  private static final String THAI_WORD[] = {"ศูนย์", "หนึ่ง", "สอง", "สาม", "สี่", "ห้า", "หก", "เจ็ด", "แปด", "เก้า"};

  public String read(double number, int floatingPoint) {
    String notation = (number < 0) ? "ลบ" : "";
    number = absoluteNumber(number);
    return notation + beforePointReading(number) + (floatingPoint < 1 ? "" : ("จุด" + afterPointReading(number, floatingPoint)));
  }

  public String read(double number) {
    String numberString = number + "";
    int floatingPoint = 0;
    int indexOf = numberString.indexOf(".");
    if (indexOf != -1) {
      String floating = numberString.substring(indexOf + 1);
      floatingPoint = floating.equals("0") ? 0 : floating.length();
    }

    return read(number, floatingPoint);
  }

  private String checkZero(String reading) {
    return reading.isEmpty() ? "ศูนย์" : reading;
  }

  private double absoluteNumber(double number) {
    return number < 0 ? (-1) * number : number;
  }

  private String beforePointReading(double number) {
    long beforePointNumber = (long) number;//12.32 -> 12
    String reading = "";

    int index;
    int levelCount = 0;

    while (beforePointNumber > 0) {
      index = (int) (beforePointNumber % 10);
      String word = getWord(beforePointNumber, index, levelCount);
      String level = getLevel(index, levelCount);
      reading = word + level + reading;

      beforePointNumber = (beforePointNumber / 10);
      levelCount = levelCount + 1;
    }

    return checkZero(reading);
  }

  private String afterPointReading(double number, int floatingPoint) {
    double afterPointNumber = (number - (long) number);//12.32 - 12 -> 0.32
    String reading = "";

    for (int i = 1; i <= floatingPoint; i++) {
      int index = (int) (Math.pow(10, i) * afterPointNumber) % 10;
      reading = reading + THAI_WORD[index];
    }

    return checkZero(reading);
  }

  private String getWord(long number, int index, int levelCount) {
    String word;
    if (index == 0) {
      word = "";//0 จะไม่อ่านออกเสียง เช่น 20, 30, 40
    } else if (index == 1) {
      if ((levelCount % 6) == 0 && (number > 1)) {//เช็คระดับล้าน เช่น สิบเอ็ดล้าน
        word = "เอ็ด";//เช่น คำอ่านของ 101
      } else if (levelCount % 6 == 1) {
        word = "";//แทนคำอ่านของ 1 ซึ่งไม่อ่านออกเสียง เช่น 16, 19
      } else {
        word = "หนึ่ง";
      }
    } else if (index == 2) {
      if (levelCount % 6 == 1) {//เช็คระดับล้าน เช่น ยี่สิบล้าน
        word = "ยี่";//แทนคำอ่านของ 2 ในหลัก 10 เช่น 23
      } else {
        word = "สอง";
      }
    } else {
      word = THAI_WORD[index];
    }

    return word;
  }

  private String getLevel(int index, int levelCount) {
    String level;
    if ((levelCount != 0) && (levelCount % 6 == 0)) {
      level = "ล้าน";
    } else if (index != 0) {
      level = THAI_LEVEL[levelCount % 6];
    } else {
      level = "";//แทนหลักหน่วย ซึ่งไม่อ่านออกเสียง
    }

    return level;
  }
}

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น