หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2555

สร้าง zip file ใน java (create zip file with java)


maven project
add dependencies (pom.xml)
<dependencies>
  <dependency>
    <groupId>junit</groupId>
    <artifactId>junit</artifactId>
    <version>3.8.1</version>
    <scope>test</scope>
  </dependency>

  <dependency>
    <groupId>commons-io</groupId>
    <artifactId>commons-io</artifactId>
    <version>2.4</version>
    <type>jar</type>
  </dependency>

  <dependency>
    <groupId>com.google.guava</groupId>
    <artifactId>guava</artifactId>
    <version>14.0.1</version>
    <type>jar</type>
  </dependency>

  <!-- log back -->
  <dependency>
    <groupId>org.slf4j</groupId>
    <artifactId>slf4j-api</artifactId>
    <version>1.6.4</version>
  </dependency>
  <dependency>
    <groupId>ch.qos.logback</groupId>
    <artifactId>logback-classic</artifactId>
    <version>1.0.6</version>
  </dependency>
  <!-- log back -->
</dependencies>

logback สามารถดูได้จาก ใช้งาน Log Back

ZipFiles.java
package com.blogspot.na5cent.learning.zipfile;

import com.google.common.io.ByteStreams;
import com.google.common.io.InputSupplier;
import java.io.File;
import java.io.FileInputStream;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStream;
import java.io.OutputStream;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import java.util.zip.ZipEntry;
import java.util.zip.ZipOutputStream;
import org.apache.commons.io.FilenameUtils;
import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;

/**
 *
 * @author redcrow
 */
public class Zips {

  private static final Logger LOG = LoggerFactory.getLogger(Zips.class);
  //
  public static final String FILENAME_EXTENSION = "zip";
  private File fileOrFolder;
  private List<String> files;

  private Zips(File fileOrFolder) {
    this.fileOrFolder = fileOrFolder;
    files = new ArrayList<String>();
  }

  public static Zips fromFile(File fileOrFolder) throws FileNotFoundException {
    if (!fileOrFolder.exists()) {
      throw new FileNotFoundException(fileOrFolder.getName() + " not found.");
    }

    return new Zips(fileOrFolder);
  }

  public static Zips fromPath(String pathFileOrFolder) throws FileNotFoundException {
    return fromFile(new File(pathFileOrFolder));
  }

  private void copyFile(final InputStream inputStream, OutputStream outputStream) throws IOException {
    ByteStreams.copy(new InputSupplier<InputStream>() {
      @Override
      public InputStream getInput() throws IOException {
        return inputStream;
      }
    }, outputStream);
  }

  public void toZipFile(File targetZipFile) throws IOException {
    writeFile(targetZipFile);
  }

  public void toZipFile(String targetPathZipFile) throws IOException {
    toZipFile(new File(targetPathZipFile));
  }

  public void toZipOutputStream(OutputStream outputStream) throws IOException {
    zipToOutputStream(outputStream);
  }

  public void zip() throws IOException {
    getZipFile();
  }

  public FileInputStream getZipFileInputStream() throws IOException {
    return new FileInputStream(getZipFile());
  }
  
  private boolean isNotZipFile(File targetZipFile){
    return !FILENAME_EXTENSION.equalsIgnoreCase(FilenameUtils.getExtension(targetZipFile.getName()));
  }

  private void writeFile(File targetZipFile) throws IOException {
    if(isNotZipFile(targetZipFile)){
      throw new IllegalArgumentException(targetZipFile.getName() + " --> filename extension is not zip");
    }
    
    OutputStream outputStream = null;
    try {
      outputStream = new FileOutputStream(targetZipFile);
      zipToOutputStream(outputStream);
    } finally {
      if (outputStream != null) {
        outputStream.close();
      }
    }
  }

  public File getZipFile() throws IOException {
    String zipName = FilenameUtils.getBaseName(fileOrFolder.getName()) + "." + FILENAME_EXTENSION;
    File targetZipFile = new File(fileOrFolder.getParent(), zipName);
    writeFile(targetZipFile);

    return targetZipFile;
  }

  private void zipToOutputStream(OutputStream outputStream) throws IOException {
    walkFolder(fileOrFolder);

    ZipOutputStream zipOutputStream = null;
    try {
      zipOutputStream = new ZipOutputStream(outputStream);

      for (String file : files) {
        putFileIntoZip(file, zipOutputStream);
      }
    } finally {
      if (zipOutputStream != null) {
        zipOutputStream.close();
      }
    }
  }

  private void putFileIntoZip(String file, ZipOutputStream zipOutputStream) throws IOException {
    LOG.debug("zip file --> {}", file);
    
    FileInputStream fileInputStream = null;
    try {
      ZipEntry entry = new ZipEntry(file);
      zipOutputStream.putNextEntry(entry);

      if (!file.endsWith(File.separator)) {
        File entryFile = new File(fileOrFolder.getParent(), file);
        fileInputStream = new FileInputStream(entryFile);
        copyFile(fileInputStream, zipOutputStream);
      }
    } finally {
      if (fileInputStream != null) {
        fileInputStream.close();
      }

      zipOutputStream.closeEntry();
    }
  }
  
  private boolean canNotWalk(File file){
    File[] listFiles = file.listFiles();
    return listFiles == null || listFiles.length == 0;
  }

  private void walkFolder(File parent) {
    if (parent.isFile()) {
      files.add(getRealPath(parent));
    }

    if (canNotWalk(parent)) {
      if (parent.isDirectory()) {
        files.add(getRealPath(parent) + File.separator);
      }
      return;
    }

    for (File child : parent.listFiles()) {
      walkFolder(child);
    }
  }

  private String getRealPath(File file) {
    return file.getAbsolutePath().substring(fileOrFolder.getParent().length() + 1);
  }
}
ZipsTest.java
package com.blogspot.na5cent.learning.zipfile;

import java.io.File;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.IOException;

/**
 *
 * @author redcrow
 */
public class ZipsTest {

  public static void main(String[] args) throws FileNotFoundException, IOException {
    File originalFile = new File("C:\\Users\\jittagornp\\Documents\\zipfile");
    File zipFile = new File("C:\\Users\\jittagornp\\Documents\\test.zip");
    
    Zips.fromFile(originalFile).toZipFile(zipFile);
  }
}


2 ความคิดเห็น:

 1. สุดยอด เด๋วเก็บไว้ลองทำดูค่ะ

  ตอบลบ
 2. ครับ ขอบคุณครับ
  ผมลองเขียนเองออกแบบเองดูก็สนุกดีน่ะครับ
  มันทำให้เรารู้จริงในสิ่งที่เรากำลังทำ

  ท้าทายดีครับกับการที่เขียนแล้วแชร์ให้คนอื่นเอา code เราไปใช้
  ไม่รู้ว่าเขาจะว่ายังไง ถ้าเป็นสมัยก่อนคงโดนด่า (อ่านไม่รู้เรื่อง) 555+

  ตอบลบ