หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

get web ResourceAsStream by JavaServer Faces

//In ManagedBean
//
InputStream inputStream = ((ServletContext) FacesContext.getCurrentInstance().getExternalContext().getContext()).getResourceAsStream("resources/images/add.png");
//
//

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น