หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2555

config spring mail sender (gmail) ผ่าน applicationContext.xml : java

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xmlns:context="http://www.springframework.org/schema/context"
    xmlns:tx="http://www.springframework.org/schema/tx"
    xmlns:jee="http://www.springframework.org/schema/jee"
    xmlns:aop="http://www.springframework.org/schema/aop"
    xmlns:util="http://www.springframework.org/schema/util"
    xmlns:jpa="http://www.springframework.org/schema/data/jpa"
    xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans 
      http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans-3.0.xsd
      http://www.springframework.org/schema/context
      http://www.springframework.org/schema/context/spring-context-3.0.xsd
      http://www.springframework.org/schema/tx 
      http://www.springframework.org/schema/tx/spring-tx-3.0.xsd
      http://www.springframework.org/schema/jee 
      http://www.springframework.org/schema/jee/spring-jee-3.0.xsd
      http://www.springframework.org/schema/aop
      http://www.springframework.org/schema/aop/spring-aop-3.0.xsd
      http://www.springframework.org/schema/util
      http://www.springframework.org/schema/util/spring-util-3.0.xsd
      http://www.springframework.org/schema/data/jpa
      http://www.springframework.org/schema/data/jpa/spring-jpa.xsd">
  
  <bean id="mailSender" class="org.springframework.mail.javamail.JavaMailSenderImpl">
    <property name="host" value="smtp.gmail.com"/>
    <property name="port" value="465"/>
    <property name="protocol" value="smtps"/>
    <property name="username" value="YOUR_SENDER_EMAIL_ADDRESS"/> <!-- *** -->
    <property name="password" value="YOUR_SENDER_EMAIL_PASSWORD"/> <!-- *** -->
    <property name="defaultEncoding" value="UTF-8"/>
    <property name="javaMailProperties">
      <props>
        <prop key="mail.smtps.auth">true</prop>
        <prop key="mail.smtps.starttls.enable">true</prop>
        <prop key="mail.debug">false</prop> <!-- show log -->
      </props>
    </property>
  </bean>

</beans>

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น