หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2555

delete between calendar (date) jpa repository : java

...
...
public interface ErrorReportRepo extends JpaRepository<ErrorReport, Integer>, JpaSpecificationExecutor {

    @Modifying //************ important
    @Transactional
    @Query("DELETE FROM ErrorReport e WHERE e.dateReport BETWEEN ?1 AND ?2")
    public void deleteBetweenCalendar(Calendar start, Calendar end);
}

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น