หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2555

Java Enumeration

        ในภาษา java developer สามารถกำหนดตัวแปรขึ้นมาใช้งานเองได้  โดยไม่จำเป็นต้องใช้ชนิดตัวแปรพื้นฐาน (primitive data type) ตัวแปรแบบนี้เราเรียกว่า Enumeration  ซึ่งจากตัวอย่าง เป็น Enumeration ของวันต่างๆครับ
วิธีใช้งาน
...
...
List<Days> days = new ArrayList<Days>();
days.add(Days.SUNDAY);
days.add(Days.MONDAY);
days.add(Days.WEDNESDAY);

System.out.println(Days.SUNDAY);
// => SUNDAY
System.out.println(Days.SUNDAY.getShortName());
// => อา.
System.out.println(Days.SUNDAY.getFullName());
// => อาทิตย์
System.out.println(Days.indexOfValue(Days.SUNDAY));
// => 0
System.out.println(Days.stringToList("SUNDAY,MONDAY,WEDNESDAY", ","));
// => [{SUNDAY, MONDAY, WEDNESDAY}]
System.out.println(Days.listToString(days, ","));
// => "SUNDAY,MONDAY,WEDNESDAY"
System.out.println(Days.valueOfIndex(6));
// => FRIDAY
System.out.println(Days.stringToArrayInteger("SUNDAY,MONDAY,WEDNESDAY", ","));
// => [0, 1, 3]
...
...
Code
package com.blogspot.na5cent.library;

import com.google.common.base.Joiner;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import org.apache.commons.lang.StringUtils;
import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;

/**
 *
 * @author redcrow
 */
//modifier จะขึ้นต้นด้วย enum
public enum Days {

  //(1)
  //กำหนดค่าให้กับ Days ผ่าน Constructor
  SUNDAY("อา.", "อาทิตย์"),
  MONDAY("จ.", "จันทร์"),
  TUESDAY("อ.", "อังคาร"),
  WEDNESDAY("พ.", "พุธ"),
  THURSDAY("พฤ.", "พฤหัสบดี"),
  FRIDAY("ศ.", "ศุกร์"),
  SATURDAY("ส.", "เสาร์");

  //log
  static final Logger LOG = LoggerFactory.getLogger(Days.class);

  private String shortName;
  private String fullName;

  //สร้าง Constructor เพื่อกำหนดค่า ที่ (1)
  private Days(String shortName, String fullName) {
    this.shortName = shortName;
    this.fullName = fullName;
  }

  public String getShortName() {
    return shortName;
  }

  public String getFullName() {
    return fullName;
  }

  //แปลง String ไปเป็น List ของ Days 
  //เช่น "SUNDAY,MONDAY,WEDNESDAY" => [{SUNDAY, MONDAY, WEDNESDAY}]
  public static List<Days> stringToList(String daysString, String splitor) {

    List<Days> daylist = new ArrayList<Days>();
    //ใช้ StringUtils ของ Apache commons มาช่วยแยก String เนื่องจากถ้าเราใช้ split ธรรมดา มันอาจจะได้ String ว่างมาด้วย เช่น "One,Two,Three," => "One", "Two", "Three", ""
    String[] days = StringUtils.split(daysString, splitor);
    for (String day : days) {
      try {
        daylist.add(Days.valueOf(day));
      } catch (Exception e) {
        LOG.debug("error {}", e);
      }
    }
    return daylist;
  }
  
  //แปลงจาก String ไปเป็น Array of Integer "SUNDAY,MONDAY,WEDNESDAY" => [0, 1, 3]
  public static Integer[] stringToArrayInteger(String daysString, String splitor)  
  {
    String[] days = StringUtils.split(daysString, splitor);
    Integer[] dayArray = new Integer[days.length];
    for (int i = 0; i < days.length; i++) {
      dayArray[i] = indexOfValue(days[i]);
    }

    return dayArray;
  }

  //แปลงจาก List ไปเป็น String[{SUNDAY, MONDAY, WEDNESDAY}] => "SUNDAY,MONDAY,WEDNESDAY"
  public static String listToString(List<Days> daysList, String joiner) {
    String result = Joiner.on(joiner).join(daysList);
    LOG.debug("list to string {}", result);
    return result;
  }

  public static Days valueOfIndex(int index) {
    //คือ get ค่าที่ (1) ข้างบนสุด
    //ในตัวแปรแบบ Enum นั้นตัวแปรทั้งหมดจะถูกมองเป็น Array ตัวแรกคือ Array 0
    Days days = Days.values()[index];
    LOG.debug("day {}", days);
    return days;
  }

  //แปลงจาก enum ไปเป็น index
  public static int indexOfValue(Days day) {
    for (int i = 0; i < Days.values().length; i++) {
      if (Days.values()[i].equals(day)) {
        return i;
      }
    }
    return -1;
  }

  //แปลงจาก String ไปเป็น index
  public static int indexOfValue(String day) {
    for (int i = 0; i < Days.values().length; i++) {
      if (Days.values()[i].toString().equals(day)) {
        return i;
      }
    }
    return -1;
  }
}

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น