หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2555

Join entity many to many jpa : java

Services Interface
package com.blogspot.na5cent.services;

import java.util.List;
import com.blogspot.na5cent.model.Project;
import com.blogspot.na5cent.model.User;

public interface UserService{
  public List<User> findUserByProject(Project project);
  
  ...
  ...
}
Service Implementation
package com.blogspot.na5cent.services.impl;

import java.util.List;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.stereotype.Service;
import org.springframework.transaction.annotation.Transactional;
import org.springframework.transaction.annotation.Propagation;
import com.blogspot.na5cent.repositories.UserRepositories;
import com.blogspot.na5cent.services.UserService;
import com.blogspot.na5cent.model.Project;
import com.blogspot.na5cent.model.User;
...
...

@Service
@Transactional(propagation = Propagation.REQUIRED)
public Class UserServiceImpl implements UserService{
  @Autowired
  private UserRepositories userRepo;

  private List<User> findUserByProject(Project project){
    return userRepo.findByProject(project);
  }

  ...
  ...
}
Repositories
package com.blogspot.na5cent.repositories;

import java.util.List;
import org.springframework.data.domain.Page;
import org.springframework.data.domain.Pageable;
import org.springframework.data.jpa.repository.JpaRepository;
import org.springframework.data.jpa.repository.JpaSpecificationExecutor;
import org.springframework.data.jpa.repository.Query;
import com.blogspot.na5cent.model.Project;
import com.blogspot.na5cent.model.User;
...
...
public interface UserRepositories extends JpaRepository<User, Integer>, JpaSpecificationExecutor {
  @Query("SELECT u FROM Project p JOIN p.users u WHERE p = ?1")
  public List<User> findByProject(Project project);

  ...
  ...
}
Project Entity
package com.blogspot.na5cent.model;

import java.io.Serializable;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import javax.persistence.Column;
import javax.persistence.Entity;
import javax.persistence.Id;
import javax.persistence.ManyToMany;
import javax.persistence.Table;
import javax.persistence.Version;
...
...

@Entity
@Table(name = "PROJECT")
public class Project implements Serializable {

  @Id
  @Column(name = "PROJECT_ID")
  @GeneratedValue(strategy = GenerationType.AUTO)
  private Integer id;
  @Version
  private Integer version;
  private String name;
  private String description;
  @ManyToMany(mappedBy = "projects")
  private List<User> users;
  ...
  ...

  public Project() {
  }

  public Project(Integer id) {
    this.id = id;
  }

  //getter and setter

  @Override
  public String toString() {
    return name;
  }

  @Override
  public int hashCode() {
    int hash = 7;
    hash = 79 * hash + (this.id != null ? this.id.hashCode() : 0);
    return hash;
  }

  @Override
  public boolean equals(Object obj) {
    if (obj == null) {
      return false;
    }
    if (getClass() != obj.getClass()) {
      return false;
    }
    final Project other = (Project) obj;
    if (this.id != other.id && (this.id == null || !this.id.equals(other.id))) {
      return false;
    }
    return true;
  }

  ...
  ...
}

User Entity
package com.blogspot.na5cent.model;

import java.io.Serializable;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import javax.persistence.Column;
import javax.persistence.Entity;
import javax.persistence.GeneratedValue;
import javax.persistence.GenerationType;
import javax.persistence.Id;
import javax.persistence.JoinColumn;
import javax.persistence.JoinTable;
import javax.persistence.ManyToMany;
import javax.persistence.Table;
import javax.persistence.Version;
...
...

@Entity
@Table(name = "USER")
public class User implements Serializable {

  @Id
  @Column(name = "USER_ID")
  @GeneratedValue(strategy = GenerationType.AUTO)
  private Integer id;
  @Version
  private Integer version;
  private String name;
  @ManyToMany
  @JoinTable(name = "PROJECT_USER", 
    joinColumns = {@JoinColumn(name = "USER", referencedColumnName = "USER_ID")}, 
    inverseJoinColumns = {@JoinColumn(name = "PROJECT", referencedColumnName = "PROJECT_ID")})
  private List<Project> projects;
  ...
  ...

  public User() {
  }

  public User(Integer id) {
    this.id = id;
  }

  //getter and setter 

  @Override
  public int hashCode() {
    int hash = 7;
    hash = 59 * hash + (this.id != null ? this.id.hashCode() : 0);
    return hash;
  }

  @Override
  public boolean equals(Object obj) {
    if (obj == null) {
      return false;
    }
    if (getClass() != obj.getClass()) {
      return false;
    }
    final User other = (User) obj;
    if (this.id != other.id && (this.id == null || !this.id.equals(other.id))) {
      return false;
    }
    return true;
  }

  ...
  ...
}

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น