หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2555

convert javascript object to json


/*
*Talker class
*/
function Talker(){
  this.getId = function(){
    return this.id;
  }
  this.setId = function(id){
    this.id = id;
    return this;
  }
  this.getChannel = function(){
    return this.channel;
  }
  this.setChannel = function(channel){
    this.channel = channel;
    return this;
  }
  this.getName = function(){
    return this.name;
  }
  this.setName = function(name){
    this.name = name;
    return this;
  }
  this.getPicture = function(){
    return this.picture;
  }
  this.setPicture = function(picture){
    this.picture = picture;
    return this;
  }
  this.getLink = function(){
    return this.link;
  }
  this.setLink = function(link){
    this.link = link;
    return this;
  }
  
}
/*
*end Talker class
*/
/*
/*TalkData class
*/
function TalkData(){
  this.getTalker = function(){
    return this.talker;
  }
  this.setTalker = function(talker){
    this.talker = talker;
    return this;
  }
  this.getTime = function(){
    return this.time;
  }
  this.setTime = function(time){
    this.time = time;
    return this;
  }
  this.getMessage = function(){
    return this.message;
  }
  this.setMessage = function(message){
    this.message = message;
    return this;
  }
  this.getTalkWiths = function(){
    if(this.talkWiths == null){
      this.talkWiths = new Array();
    }
    return this.talkWiths;
  }
  this.setTalkWiths = function(talkWiths){
    this.talkWiths = talkWiths;
    return this;
  }
  
} 
/*
*end TalkData class
*/


/*
*Test code
*/
var talker = new Talker();
talker.setId("1");
talker.setChannel("11111111");
talker.setName("talker1");
talker.setPicture("picture1");
talker.setLink("link1");

var talkWith1 = new Talker();
talkWith1.setId("2");
talkWith1.setChannel("22222222");
talkWith1.setName("talker2");
talkWith1.setPicture("picture2");
talkWith1.setLink("link2");

var talkWith2 = new Talker();
talkWith2.setId("3");
talkWith2.setChannel("33333333");
talkWith2.setName("talker3");
talkWith2.setPicture("picture3");
talkWith2.setLink("link3");


var talkWiths = new Array();
talkWiths.push(talkWith1);
talkWiths.push(talkWith2);

var data = new TalkData();
data.setTalker(talker);
data.setTime(999);
data.setMessage("hello world");
data.setTalkWiths(talkWiths);

alert(JSON.stringify(data));
/*
*end Test code
*/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น