หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2555

Java Applet Call Javascript

1. Applet เรียกใช้งาน (call)  javascript function
js code
<applet code="" ...>
  <param name="" value="">
  <param name="" value="">
  ...
</applet>

<script type="text/javascript">
  function javaAppletCall(){
    ...
    ...
    ...
  }
</script>
java code
...
...
...
import netscape.javascript.JSObject;

public class Na5centApplet extends JApplet{

  public void callJavascript(){
    //this คือ applet class ที่ใช้ call ซึ่งก็คือ Na5centApplet
    JSObject window = (JSObject) JSObject.getWindow(this);
    window.call("javaAppletCall", null);
    //หรือ
    window.eval("javaAppletCall()");
    //ทั้งสองทำงานเหมือนกัน
  }
}

2. หากต้องการส่ง parameter จาก Applet มาให้ javascript   ทำได้ดังนี้

js code
<applet code="" ...>
  <param name="" value="">
  <param name="" value="">
  ...
</applet>

<script type="text/javascript">
  function javaAppletCall(){
    console.log(arguments.length);
    //2
    console.log(arguments[0]);
    //hello
    console.log(arguments[1]);
    // world!
    ...
    ...
    ...
  }
</script>
java code
...
...
...
import netscape.javascript.JSObject;

public class Na5centApplet extends JApplet{

  public void callJavascript(){
    //this คือ applet class ที่ใช้ call ซึ่งก็คือ Na5centApplet
    JSObject window = (JSObject) JSObject.getWindow(this);

    Object[] param = {"hello", " world!"};
    window.call("javaAppletCall", param);
  }
}
สังเกต : หากใช้ window.call(String function, Object[] objs)
parameter javascript function ต้องไม่มีปีกาเปิดปิด "()" เด็ดขาด มิฉะนั้นจะเรียกใช้งาน function javascript ไม่ได้


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น