หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2555

custom exception type java

package com.blogspot.na5cent.librarys.exceptions;

/**
 *
 * @author Redcrow
 */
public class RequestClientsException extends Exception {

  public RequestClientsException() {
    super();
  }

  public RequestClientsException(String message) {
    super(message);
  }

  public RequestClientsException(String message, Throwable cause) {
    super(message, cause);
  }

  public RequestClientsException(Throwable cause) {
    super(cause);
  }
}

/**
* example
* public class RequestClients {
*
*  public static Integer requestInteger(String id) throws RequestClientsException {
*     id = FacesContext.getCurrentInstance()
*             .getExternalContext()
*             .getRequestParameterMap()
*             .get(id);
*     if (id == null) {
*       String message = "can't get parameter map of user, result map is null";
*       throw new RequestClientsException(message);
*     }
*     return Integer.valueOf(id);
*   }
* }
*
* public void onSelectUser() {
*   try {
*     userId = RequestClients.requestInteger("userId");
*   } catch (RequestClientsException ex) {
*     userId = -1;
*     LOG.warn("{}", ex.getMessage());
*   }
* }
*/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น