หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2555

inheritance javascript

example 1<Student inherit Person>

//example 1
//define super class Person
function Person(personId, name){
  this.personId = personId || ""; //constructor
  this.name = name || "";
  /**
  * meaning constructor 
  * if (name is undefined) this.name = ""; 
  * else this.name = name;
  */ 

  //getter and setter method
  this.setPersonId = function(personId){
    this.personId = personId;
    return this;
  }

  this.getPersonId = function(){
    return this.personId;
  }

  this.setName = function(name){
    this.name = name;
    return this;
  }

  this.getName = function(){
    return this.name;
  }
}

//define sub class Student
function Student(studentId){
  this.studentId = studentId || "";

  //getter and setter method
  this.setStudentId = function(studentId){
    this.studentId = studentId;
    return this;
  }

  this.getStudentId = function(){
    return this.studentId;
  }
}

//Student inherit Person
Student.prototype = new Person; //*********** 

var student = new Student("0000000000")
         .setPersonId("1111111111111")
         .setName("Redcrow");
console.log(student);
//

example 2 <NumberFormatException inherit Exception>

//example 2
//define super class Exception
function Exception(name, message){
  this.name = name || "Exception";
  this.message = message || "";
  
  //getter and setter method
  this.printException = function(){
    console.error(this.name + " : " + this.message);
  }
  
  this.getMessage = function(){
    return this.message;
  }
  
  this.getName = function (){
    return this.name;
  }
  
  this.toString = function(){
    return this.name + " : [" + this.message + "]";
  }
}
  
//define sub class NumberFormatException 
function NumberFormatException(message){
  this.message = message || "";
}  

//NumberFormatException inherit Exception
NumberFormatException.prototype = new Exception("NumberFormatException");
  
  
try{
  throw new NumberFormatException("hello NumberFormatException!");
}catch(ex){
  console.log(ex);
  console.log(ex.toString());
  console.log("excetion name : " + ex.getName());
  console.log("exception message : " + ex.getMessage());
  
  if(ex instanceof NumberFormatException){
    ex.printException(); 
    console.log("ex instanceof NumberFormatException");
  }

  if(ex instanceof Exception){
    console.log("ex instanceof Exception");
  }
   
}finally{
  console.log("finally");
}
//

example 3 ดัดแปลงจาก example 2
/**
 * public static class Class
 */
var Class = {
  extends : function(subClass, superClass) {
    var Define = function() {};
    Define.prototype = superClass.prototype;
    subClass.prototype = new Define();

    subClass.prototype.constructor = subClass;
    subClass.superClass = superClass.prototype;

    if(superClass.prototype.constructor == Object.prototype.constructor) {
      superClass.prototype.constructor = superClass;
    }
  }
};/**
 * Exception class
 */
var Exception = function(name, message){
  this.name = name || "Exception";
  this.message = message || "";
};

Exception.prototype.printException = function(){
  console.error(this.name + " : " + this.message);
};

Exception.prototype.getMessage = function(){
  return this.message;
};

Exception.prototype.getName = function (){
  return this.name;
};

Exception.prototype.toString = function(){
  return this.name + " : [" + this.message + "]";
};
//end Exception class


/**
 * NumberFormatException class
 */
var NumberFormatException = function(message){
  NumberFormatException.superClass.constructor.call(this, "NumberFormatException", message);
};  


//NumberFormatException inherit Exception
Class.extends(NumberFormatException, Exception);
  
  
try{
  throw new NumberFormatException("hello NumberFormatException!");
}catch(ex){
  console.log(ex);
  console.log(ex.toString());
  console.log("excetion name : " + ex.getName());
  console.log("exception message : " + ex.getMessage());
  
  if(ex instanceof NumberFormatException){
    ex.printException(); 
    console.log("ex instanceof NumberFormatException");
  }

  if(ex instanceof Exception){
    console.log("ex instanceof Exception");
  }
   
}finally{
  console.log("finally");
}
//

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น