หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2555

java อ่าน XML file(Basic)

description.xml
<?xml version="1.0"?>
<description>
  <label>button</label>
  <title>button</title>
  <disabled>false</disabled>
  <hidden>false</hidden>
  <position>1</position>
  <icon>_icon/icon.png</icon>
  <role>public</role>
</description>
ReadXML.java

 
...
...
ServletContext servletContext = ...
String description = "/module/theme/description.xml";
try {
  InputStream moduleDesciptionXML = servletContext.getResourceAsStream(description);
  if (moduleDesciptionXML != null) {
    DocumentBuilderFactory dbFactory = DocumentBuilderFactory.newInstance();
    DocumentBuilder dBuilder = dbFactory.newDocumentBuilder();
    Document document = dBuilder.parse(moduleDesciptionXML);
    document.getDocumentElement().normalize();

    LOG.debug("- root => {}", document.getDocumentElement().getNodeName());
    String label = getValueByTagName(document, "label");
    String title = getValueByTagName(document, "title");
    Boolean disabled = Boolean.valueOf(getValueByTagName(document, "disabled"));
    Boolean hidden = Boolean.valueOf(getValueByTagName(document, "hidden"));
    Integer position = Integer.valueOf(getValueByTagName(document, "position"));
    String role = getValueByTagName(document, "role");
    String icon = getValueByTagName(document, "icon");

    LOG.debug(" + label => {}", label);
    LOG.debug(" + title => {}", title);
    LOG.debug(" + disabled => {}", disabled);
    LOG.debug(" + hidden => {}", hidden);
    LOG.debug(" + position => {}", position);
    LOG.debug(" + role => {}", role);
    LOG.debug(" + icon => {}", icon);
  } else {
    LOG.debug("{} is null", description);
  }
} catch (Exception ex) {
  ex.printStackTrace();
}
...
...
...
private String getValueByTagName(Document document, String tag) {
  return document.getDocumentElement()
      .getElementsByTagName(tag)
      .item(0)
      .getChildNodes()
      .item(0)
      .getNodeValue();
}

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น