หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2556

get URL Host JSF Managed Bean

package com.blogspot.na5cent.utils;

import javax.faces.context.ExternalContext;
import javax.faces.context.FacesContext;
import javax.servlet.http.HttpServletRequest;

/**
 *
 * @author Redcrow
 */
public class URLs {

  private static String scheme;
  private static String host;
  private static String contextPath;

  static {
    ExternalContext externalContext = FacesContext.getCurrentInstance().getExternalContext();
    HttpServletRequest request = (HttpServletRequest) externalContext.getRequest();
    host = request.getHeader("Host");
    contextPath = request.getContextPath();
    scheme = request.getScheme();
  }

  public static String getHost() {
    return scheme + "://" + host + contextPath + "/";
  }
}


/** 
* example to use
* String url = URLs.getHost();
*
* LOG.debug(url);
* http://locahost:8080/jsflearning/
*/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น