หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2556

javascript encapsulation


/**
* author Redcrow
* http://na5cent.blogspot.com
* 18/01/2012
*/

//annonymous function return value
var Robot = (function(){

  //-------------------- static scope --------------------------- 
  //private static attribute
  var _id = 0;

  //private static methods
  function _increaseId(){
    _id = _id + 1;
    return _id;
  }

  function _resetId(){
    _id = 0;
  }
 
  function _currentId(){
    return _id;
  }
  //-------------------- static scope --------------------------- 
 
  return {
    
    instance : function(name){ //constructor

      //private attribute
      var _name = name || ""; //if(name === undefined) _name = ""; else _name = name;
  
      //call private static method
      var _id = _increaseId();

      //private methods -------------------------------------------
      function _circuit(signal){
        //circuit work start
        //....
        console.log("circuit working ... signal [" + signal.first + ", " + signal.second + "]");

        if(signal.first === 0 && signal.second === 0){
          //go to front
          //call private method
          _motorLeft('counterClockwise');
          _motorRight('clockwise');
        }    

        //...
        //circuit work end
      }

      function _motorLeft(rotate){
        //motor left work
        //...

        console.log("motor left rotate [" + rotate + "]");
      }

      function _motorRight(rotate){
        //motor right work
        //...

        console.log("motor right rotate [" + rotate + "]");
      }    
      //private methods -------------------------------------------
      //privileged methods ----------------------------------------
      this.goToFront = function(){
        console.log("goToFront");
        _circuit({
          first : 0,
          second : 0
        });
      }

      this.goBack = function(){
        //...
        //... 
      }

      this.turnRight = function(){
        //...
        //...   
      }   

      this.turnLeft = function(){
        //...
        //...   
      }

      this.getRobotId = function(){
        return _id;
      }
  
      this.getRobotName = function(){
        return _name;
      }
      //privileged methods ----------------------------------------
    },

    //create static methods reference to private method (closure _resetId() )
    resetId : _resetId,
    currentId : _currentId //reference to closure ( _currentId() )
  }
})();


//utilities
function separateLog(count){
  for(i=0; i< count/2; i++){
    console.log("");
    console.log("");
  }
}/**
* example to use
*/

console.log("***** Before change");
console.log(Robot);//modify class ----------------------------------------------
//add public static method
Robot.staticMethod = function(){
  console.log("call static method");
};


//add public method (multiple)
Robot.instance.prototype = {

  publicMethod1 : function(){
    console.log("call public method1");
  },

  publicMethod2 : function(){
    console.log("call public method2");
  }
};

//add public method (single)
Robot.instance.prototype.publicMethod3 = function(){
  console.log("call public method3");
};
//modify class ----------------------------------------------


separateLog(1);
console.log("***** After change");
console.log(Robot);separateLog(2);
console.log("Test new instance");
console.log("robot1 ----------------------------------------------------------");
var robot1 = new Robot.instance("eibot"); //new instant and set name
console.log(robot1.getRobotId()); //id => 1
console.log(robot1.getRobotName()); //name = eibot
robot1.goToFront();


separateLog(1);
console.log("robot2 ----------------------------------------------------------");
var robot2 = new Robot.instance(); //new instance not set name
console.log(robot2.getRobotId()); //id => 2


separateLog(1);
console.log("robot3 ----------------------------------------------------------");
var robot3 = new Robot.instance();
console.log(robot3.getRobotId()); //id => 3


separateLog(1);
console.log("robot4 ----------------------------------------------------------");
//reset robot id
Robot.resetId(); //id => 0
console.log("reset robotId");


var robot4 = new Robot.instance();
console.log(robot4.getRobotId()); //id => 1 


separateLog(2);
//test call public method  
robot4.publicMethod1(); 
robot4.publicMethod2(); 
robot4.publicMethod3(); 

//check Robot current id
console.log("");
console.log("current robotId => " + Robot.currentId()); //call static method get current id


separateLog(2);
console.log("id of robot2 => " + robot2.getRobotId());
console.log(robot2);
//

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น