หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2556

การทำ browser full screen javascript

before, thank you very much for this link : http://stackoverflow.com/questions/7495373/how-to-make-browser-full-screen-using-f11-key-event-through-javascript utilities.js
var FullScreen = {

  toggle : function(element) {
    element = element || document.body;

    var full = (document.fullScreenElement && document.fullScreenElement !== null) 
        || (document.mozFullScreen || document.webkitIsFullScreen);
    var requestScreen;

    if (full) {
      element = document;
      requestScreen = element.cancelFullScreen
          || element.webkitCancelFullScreen
          || element.mozCancelFullScreen
          || element.exitFullscreen;
    } else {
      requestScreen = element.requestFullScreen
          || element.webkitRequestFullScreen
          || element.mozRequestFullScreen
          || element.msRequestFullScreen;
    }

    if (requestScreen) { // Native full screen.
      requestScreen.call(element);
    } else if (typeof window.ActiveXObject !== "undefined") { // Older IE.
      var wscript = new ActiveXObject("WScript.Shell");
      if (wscript !== null) {
        wscript.SendKeys("{F11}");
      }
    }
  }
}
Example to use
<html>
  <head>
   <style type="text/css">
     body{
       width : 100%;
       height : 100%;
       padding : 0px;
       margin : 0px;
     }
   </style>
   <script type="text/javascript" src="utilities.js"></script>
  </head>
  <body>
   <button onclick="FullScreen.toggle(document.body);">Toggle Full Screen</button>
  </body>
</html>

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น