หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2556

set session locale ผ่าน controller spring mvc : java

dispatcher-servlet.xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<beans xmlns:p="http://www.springframework.org/schema/p"
    xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
    xmlns:context="http://www.springframework.org/schema/context"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xmlns:mvc="http://www.springframework.org/schema/mvc"
    xsi:schemaLocation="
    http://www.springframework.org/schema/beans   
    http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans-3.0.xsd
    http://www.springframework.org/schema/context 
    http://www.springframework.org/schema/context/spring-context-3.0.xsd
    http://www.springframework.org/schema/mvc http://www.springframework.org/schema/mvc/spring-mvc-3.1.xsd">
  
  <context:component-scan base-package="com.blogspot.na5cent" />
  <mvc:annotation-driven/>
  <mvc:default-servlet-handler/>
  <mvc:resources mapping="/static/**" location="/resources/"/> 
  
  <bean
    class="org.springframework.web.servlet.view.InternalResourceViewResolver">
    <property name="prefix">
      <value>/web/</value>
    </property>
    <property name="suffix">
      <value>.jsp</value>
    </property>
  </bean>
  
  
  <!-- internationalization locale -->
  <bean id="messageSource" class="org.springframework.context.support.ResourceBundleMessageSource"
     p:basenames="languages/lang" />

  <!-- Declare the Interceptor -->
  <mvc:interceptors>  
    <bean class="org.springframework.web.servlet.i18n.LocaleChangeInterceptor" p:paramName="language" />
  </mvc:interceptors>

  <!-- Declare the Resolver -->
  <bean id="localeResolver" class="org.springframework.web.servlet.i18n.SessionLocaleResolver" p:defaultLocale="en"/>
  <!-- internationalization locale -->
</beans>
set default locale
controller
@Controller
public class FirstController {

  private static final Locale THAI_LOCALE = new Locale("th", "TH");
  @Autowired
  private SessionLocaleResolver sessionLocaleResolver;

  @RequestMapping(value = "/", method = RequestMethod.GET)
  public ModelAndView getIndex() {
    ModelAndView mav = new ModelAndView("index");

    sessionLocaleResolver.setDefaultLocale(THAI_LOCALE); //****
    return mav;
  }
}
set dynamic locale
controller
@Controller
public class LocaleController implements Serializable {

  private static final Locale THAI_LOCALE = new Locale("th", "TH");
  private static final Logger LOG = LoggerFactory.getLogger(LocaleController.class);
  @Autowired
  private SessionLocaleResolver sessionLocaleResolver;

  @RequestMapping(value = "/language/{keyCode}", method = RequestMethod.GET)
  @ResponseBody
  public void getIndex(@PathVariable(value = "keyCode") String keyCode, HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) {

    Locale locale;
    if (keyCode.equals("en")) {
      locale = Locale.ENGLISH;
    } else {
      locale = THAI_LOCALE;
    }
    
    LOG.debug("keyCode => {}", keyCode);
    LOG.debug("locale => {}", locale);

    sessionLocaleResolver.setLocale(request, response, locale); //***
  }
}

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น