หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2556

image resize java

PhotoUtils.java
package com.blogspot.na5cent.utils;

import java.awt.AlphaComposite;
import java.awt.Graphics2D;
import java.awt.RenderingHints;
import java.awt.image.BufferedImage;

/**
 *
 * @author redcrow
 */
public class PhotoUtils {

  private static final int DEFAULT_TYPE = 5;

  public static BufferedImage resize(BufferedImage image, int newWidth, int newHeight) {
    int oldWidth = image.getWidth();
    int oldHeight = image.getHeight();

    if (oldHeight < newHeight || oldWidth < newWidth) {
      newHeight = oldHeight;
      newWidth = oldWidth;
    }else{
      float percentWidth = newWidth / (float) oldWidth;
      float percentHeight = newHeight / (float) oldHeight;

      if (newWidth == 0) {
        newWidth = (int) (percentHeight * oldWidth);
      }

      if (newHeight == 0) {
        newHeight = (int) (percentWidth * oldHeight);
      }
    }

    BufferedImage resized = new BufferedImage(newWidth, newHeight, DEFAULT_TYPE);
    Graphics2D g = resized.createGraphics();
    g.drawImage(image, 0, 0, newWidth, newHeight, null);
    g.dispose();

    return resized;
  }
}
Example to use 

PhotoService.java (Spring MVC : controller)
package com.blogspot.na5cent.service;

import com.google.common.io.ByteStreams;
import java.awt.image.BufferedImage;
import java.io.ByteArrayInputStream;
import java.io.ByteArrayOutputStream;
import java.io.File;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStream;
import javax.imageio.ImageIO;
import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
import javax.servlet.http.HttpServletResponse;
import org.springframework.stereotype.Controller;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMethod;
import org.springframework.web.bind.annotation.ResponseBody;
import com.blogspot.na5cent.utils.PhotoUtils;
import com.blogspot.na5cent.configs.FileConfigs;

/**
 *
 * @author redcrow
 */
@Controller
public class PhotoService {

  private static final File DIRECTORY_UPLOAD = FileConfigs.DIRECTORY_UPLOAD;

  @RequestMapping(value = "/service/photo", method = RequestMethod.GET)
  @ResponseBody
  public String getFile(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws IOException {
    //
    String fileName = request.getParameter("name");
    String width = request.getParameter("width");
    String height = request.getParameter("height");
    String type = request.getServletContext().getMimeType(fileName);

    int widthInt = (width == null) ? 0 : Integer.parseInt(width);
    int heightInt = (height == null) ? 0 : Integer.parseInt(height);

    if (widthInt == 0 && heightInt == 0) {
      response.sendError(HttpServletResponse.SC_NOT_FOUND); // 404.     
      return null;
    }

    File file = new File(DIRECTORY_UPLOAD, fileName);
    BufferedImage image;
    try {
      image = ImageIO.read(file);
    } catch (Exception ex) {
      response.sendError(HttpServletResponse.SC_NOT_FOUND); // 404.     
      return null;
    }
    
    image = PhotoUtils.resize(image, widthInt, heightInt); //*****

    response.reset();
    response.setBufferSize(1024);
    response.setContentType(type);
    response.setHeader("Content-Disposition", "inline; filename=\"" + fileName + "\"");

    InputStream inputStream = null;
    ByteArrayOutputStream baos = null;
    try {
      baos = new ByteArrayOutputStream();
      ImageIO.write(image, "png", baos);
      inputStream = new ByteArrayInputStream(baos.toByteArray());
      response.setHeader("Content-Length", String.valueOf(baos.size()));
      ByteStreams.copy(inputStream, response.getOutputStream());
    } finally {
      if (inputStream != null) {
        inputStream.close();
      }

      if (baos != null) {
        baos.close();
      }
    }

    return null;
  }
}
html
<!-- image -->
<img src="http://na5cent.blogspot.com/service/photo?name=duck.png&width=200"/>
<!-- image -->
Web

Origin


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น