หน้าเว็บ

วันพุธที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

Exporter (export html to pdf): java

maven project
dependencies
at pom.xml
    <dependency>
      <groupId>com.lowagie</groupId>
      <artifactId>itext</artifactId>
      <version>2.1.0</version>
      <type>jar</type>
    </dependency>
    <dependency>
      <groupId>commons-io</groupId>
      <artifactId>commons-io</artifactId>
      <version>2.4</version>
      <type>jar</type>
    </dependency>
    <dependency>
      <groupId>org.xhtmlrenderer</groupId>
      <artifactId>core-renderer</artifactId>
      <version>R8</version>
      <type>jar</type>
    </dependency>
    <dependency>
      <groupId>ant</groupId>
      <artifactId>ant</artifactId>
      <version>1.6.5</version>
      <type>jar</type>
    </dependency>
    <dependency>
      <groupId>javax</groupId>
      <artifactId>javaee-web-api</artifactId>
      <version>6.0</version>
      <scope>provided</scope>
    </dependency>
Exporter.java (Builder Pattern)
package com.blogspot.na5cent.htmltopdf;

import com.lowagie.text.pdf.BaseFont;
import java.io.File;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStream;
import java.io.OutputStream;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;
import java.util.regex.Matcher;
import java.util.regex.Pattern;
import javax.servlet.ServletOutputStream;
import javax.servlet.http.HttpServletResponse;
import javax.xml.parsers.DocumentBuilder;
import javax.xml.parsers.DocumentBuilderFactory;
import org.apache.commons.io.FileUtils;
import org.apache.tools.ant.filters.StringInputStream;
import org.w3c.dom.Document;
import org.xhtmlrenderer.pdf.ITextFontResolver;
import org.xhtmlrenderer.pdf.ITextRenderer;

/**
 *
 * @author redcrow
 * @link : http://na5cent.blogspot.com/2013/05/exporter-convert-html-to-pdf-java.html
 * @createDate : 08/05/2013
 */
public class Exporter {

  private static final Logger LOG = Logger.getLogger(Exporter.class.getName());
  private String style = "";
  private Boolean landscape = false;
  private List<String> fonts;
  private String encoding = "UTF-8";
  private int fontSize = 14;
  private String content;
  private String fileName = "report";

  private Exporter(String content) {
    this.content = ieInnerHTML(content).replace("<br>", "<br/>");
  }

  public static Exporter from(String html) {
    return new Exporter(html);
  }

  /**
   * add style(CSS) into report
   *
   * @param stylePath
   * @return ReportUtils
   * @throws IOException
   */
  public Exporter addStyle(String stylePath) throws IOException {
    style += FileUtils.readFileToString(new File(stylePath), "UTF-8");
    return this;
  }

  /**
   * set font size for report (default font size is "14pt")
   *
   * @param size
   * @return Exporter
   */
  public Exporter setFontSize(int size) {
    fontSize = size;
    style += "*{font-size:" + this.fontSize + "pt;}";
    return this;
  }

  /**
   * set file name for report (default file name is "report")
   *
   * @param fileName
   * @return Exporter
   */
  public Exporter setFileName(String fileName) {
    this.fileName = fileName;
    return this;
  }

  /**
   * @param fonts (path of font) (default location is "class path")
   * @return Exporter
   */
  public Exporter setFont(List<String> fonts) {
    this.fonts = fonts;
    return this;
  }

  /**
   * @param font (path of font) (default location is "class path")
   * @return Exporter
   */
  public Exporter addFont(String font) {
    if (fonts == null) {
      fonts = new ArrayList<String>();
    }
    fonts.add(font);
    return this;
  }

  /**
   * set encoding for report (default encoding is "UTF-8")
   *
   * @param encoding
   * @return Exporter
   */
  public Exporter setEncoding(String encoding) {
    this.encoding = encoding;
    return this;
  }

  public void toPDF(HttpServletResponse response) throws Exception {
    response.setContentType("application/pdf");
    response.setCharacterEncoding(encoding);
    response.setHeader("Content-Disposition", "attachment;filename=" + fileName + ".pdf");

    DocumentBuilder builder = DocumentBuilderFactory.newInstance().newDocumentBuilder();
    String source = removeBlank(getReportContent());
    System.out.println("source : " + source);
    Document doc = builder.parse(new StringInputStream(source, encoding));

    ITextRenderer renderer = new ITextRenderer();
    if (fonts != null) {
      ITextFontResolver fontResolver = renderer.getFontResolver();
      for (String font : fonts) {
        fontResolver.addFont(font, BaseFont.IDENTITY_H, true);
      }
    }

    renderer.setDocument(doc, null);
    renderer.layout();
    OutputStream outputStream = null;
    try {
      outputStream = response.getOutputStream();
      renderer.createPDF(outputStream);
    } finally {
      if (outputStream != null) {
        outputStream.close();
      }
    }
  }

  public void toCSV(HttpServletResponse response) {
    response.setContentType("text/csv");
    response.setCharacterEncoding(encoding);
    response.setHeader("Content-Disposition", "attachment;filename=" + fileName + ".csv");

    ServletOutputStream outputStream = null;
    try {
      outputStream = response.getOutputStream();
      outputStream.print(formatData(content));
    } catch (IOException ex) {
      LOG.log(Level.SEVERE, null, ex);
    } finally {
      try {
        if (outputStream != null) {
          outputStream.close();
        }
      } catch (IOException ex) {
        LOG.log(Level.SEVERE, null, ex);
      }
    }
  }

  public void toExcel(HttpServletResponse response) {
    response.setContentType("application/vnd.ms-excel");
    response.setCharacterEncoding(encoding);
    response.setHeader("Content-Disposition", "attachment;filename=" + fileName + ".xls");

    ServletOutputStream outputStream = null;
    try {
      outputStream = response.getOutputStream();
      InputStream inputStream = new StringInputStream(removeHref(getReportContent()), "UTF-8");
      int byteInt;
      byte[] buf = new byte[1024];
      while ((byteInt = inputStream.read(buf)) != -1) {
        outputStream.write(buf, 0, byteInt);
      }
    } catch (IOException ex) {
      LOG.log(Level.SEVERE, null, ex);
    } finally {
      try {
        if (outputStream != null) {
          outputStream.close();
        }
      } catch (IOException ex) {
        LOG.log(Level.SEVERE, null, ex);
      }
    }
  }

  public void toTxt(HttpServletResponse response) {
    response.setContentType("text/plain");
    response.setCharacterEncoding(encoding);
    response.setHeader("Content-Disposition", "attachment;filename=" + fileName + ".txt");

    ServletOutputStream outputStream = null;
    try {
      outputStream = response.getOutputStream();
      outputStream.print(formatData(content));
    } catch (IOException ex) {
      LOG.log(Level.SEVERE, null, ex);
    } finally {
      try {
        if (outputStream != null) {
          outputStream.close();
        }
      } catch (IOException ex) {
        LOG.log(Level.SEVERE, null, ex);
      }
    }
  }

  /**
   * set landscape display (default is "Portrait")
   *
   * @return Exporter
   */
  public Exporter toLandscape() {
    landscape = true;
    return this;
  }

  /**
   * set portrait display (default is "Portrait")
   *
   * @return Exporter
   */
  public Exporter toPortrait() {
    landscape = false;
    return this;
  }

  //==========================================================================
  private String ieInnerHTML(String html) {
    StringBuffer stringBuffer = new StringBuffer();

    //replace uppercase html tag
    Pattern compile = Pattern.compile("<\\/?\\w+((\\s+\\w+(\\s*=\\s*(?:\".*?\"|'.*?'|[^'\">\\s]+))?)+\\s*|\\s*)\\/?>");
    Matcher matcher = compile.matcher(html);
    while (matcher.find()) {
      matcher.appendReplacement(stringBuffer, matcher.group().toLowerCase());
    }
    matcher.appendTail(stringBuffer);

    //replace attribute without quote (id=val -> id="val" )
    compile = Pattern.compile("\\=[a-zA-Z\\.\\:\\[\\]_\\-\\(\\)\\&\\$\\%#\\@\\!0-9]+[?\\s+|?>]");
    matcher = compile.matcher(stringBuffer.toString());
    stringBuffer = new StringBuffer();
    while (matcher.find()) {
      String text = matcher.group();
      matcher.appendReplacement(stringBuffer, "=\"" + text.substring(1, text.length() - 1) + "\"" + text.charAt(text.length() - 1));
    }
    matcher.appendTail(stringBuffer);

    return stringBuffer.toString();
  }

  private String removeBlank(String content) {
    return content.replaceAll("&nbsp;", "");
  }

  private String getReportContent() {
    if (landscape) {
      style += "@page {size: 11.69in 8.27in;}";
    } else {
      style += "@page {size: 8.27in 11.69in;}";
    }

    StringBuilder builder = new StringBuilder();
    builder.append("<html><head><style type='text/css'>");
    builder.append(style);
    builder.append("</style></head><body>");
    builder.append(content);
    builder.append("</body></html>");
    
    System.out.println("html : " + content);

    return builder.toString();
  }

  private String formatData(String input) {
    // replace " with “
    String regexp = "[\"]";
    String output = input.replaceAll(regexp, "“");
    //HTML
    output = output.replaceAll("\n", "");
    output = output.replaceAll(">[\\s]+", ">");
    output = output.replaceAll("<tr", "\n<tr");

    regexp = "</t[d|h]>[^>]*<t[d|h]";
    output = output.replaceAll(regexp, "</td>,<td");
    regexp = "<[^\\<]+\\>";
    output = output.replaceAll(regexp, "");
    return output;
  }

  private String removeHref(String input) {
    String regexp = "<[^<]a+>";
    String output = input;
    output = output.replaceAll(regexp, "");
    regexp = "<a[^<]+>";

    output = output.replaceAll(regexp, "");
    return output;
  }
}

Example to use
ToPdfService.java
package com.blogspot.na5cent.htmltopdf;

import java.io.IOException;
import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;
import javax.servlet.ServletException;
import javax.servlet.annotation.WebServlet;
import javax.servlet.http.HttpServlet;
import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
import javax.servlet.http.HttpServletResponse;

/**
 *
 * @author redcrow
 */
@WebServlet(urlPatterns = "/toPdfService")
public class ToPdfService extends HttpServlet {
  private static final Logger LOG = Logger.getLogger(ToPdfService.class.getName());

  @Override
  protected void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException {
    try {
      request.setCharacterEncoding("UTF-8");
      String html = request.getParameter("html");
       
      //**********************************************************************
      Exporter.from(html) 
          .addStyle(getServletContext().getRealPath("barStyle.css"))
          .addFont("ANGSAU.TTF")
          .addFont("ANGSAUB.TTF")
          .toPDF(response);
      //**********************************************************************

    } catch (Exception ex) {
      LOG.log(Level.SEVERE, null, ex);
    }
  }
}

index.jsp (ส่ง html ไปยัง server เพื่อแปลงเป็น pdf)
<%-- 
  Document  : index
  Created on : May 7, 2013, 7:24:56 PM
  Author   : redcrow
--%>

<%@page contentType="text/html" pageEncoding="UTF-8"%>
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
    <link href="barStyle.css" rel="stylesheet"/>
    <script src="jquery.js"></script>
    <script src="barChart.js"></script>
    <script>
      var bar = new BarChart({
        title : 'na5cent bar chart',
        xText : 'x text',
        yText : 'y text',
        colors : ['red', 'green'],
        averageText : '',
        height: 200,
        width : 300,
        meaning: ['mean1', 'mean2'],
        data: [
          {
            name: 'name1',
            bar: [
              {
                name: 'd11',
                value: 20
              },
              {
                name: 'd12',
                value: 50
              }
            ]
          },
          {
            name: 'name2',
            bar: [
              {
                name: 'd21',
                value: 10
              },
              {
                name: 'd22',
                value: 80
              }
            ]
          },
          {
            name: 'name3',
            bar: [
              {
                name: 'd31',
                value: 80
              },
              {
                name: 'd32',
                value: 40
              }
            ]
          },
          {
            name: 'name4',
            bar: [
              {
                name: 'd41',
                value: 100
              },
              {
                name: 'd42',
                value: 67
              }
            ]
          }
        ]
      });


      $(function() {
        $('#bar').html(bar.html());
      });


      function copydata() {
        $('#html').html(bar.html());
      }
    </script>
  </head>
  <body>
    <div id="bar"></div>
    <form method="post" action="${pageContext.request.contextPath}/toPdfService">
      <textarea id="html" name="html"></textarea>
      <button type="submit" onclick="copydata();">send</button>
    </form>
  </body>
</html>

พอดี barChart ผมเขียนเองน่ะครับ เดี๋ยวไว้ว่างๆ ผมจะเอา code มา share ให้ดูครับ ^___^

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น