หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

java crop imageImageUtils.java
package com.blogspot.na5cent.utils;

import java.awt.image.BufferedImage;

/**
 *
 * @author redcrow
 */
public class ImageUtils {

  public static BufferedImage crobImage(BufferedImage image, int startPointX, int startPointY, int width, int height) {
    int oldWidth = image.getWidth();
    int oldHeight = image.getHeight();

    if (startPointX < 0) {
      startPointX = 0;
    } else if (startPointX > oldWidth) {
      startPointX = oldWidth;
    }

    if (startPointY < 0) {
      startPointY = 0;
    } else if (startPointY > oldHeight) {
      startPointY = oldHeight;
    }

    if ((width + startPointX) > oldWidth) {
      width = oldWidth - startPointX;
    }

    if ((height + startPointY) > oldHeight) {
      height = oldHeight - startPointY;
    }

    return image.getSubimage(startPointX, startPointY, width, height);
  }
}
Test.java
package com.blogspot.na5cent.utils;

import java.awt.image.BufferedImage;
import java.io.File;
import java.io.IOException;
import javax.imageio.ImageIO;

/**
 *
 * @author redcrow
 */
public class Test {
  
  private static final String PATH = "C:\\Users\\Public\\Pictures\\Sample Pictures\\";

  public static void main(String[] args) throws IOException {
    BufferedImage bufferedImage = ImageIO.read(new File(PATH, "Chrysanthemum.jpg"));
    bufferedImage = ImageUtils.crobImage(bufferedImage, 100, 100, 200, 1000);
    ImageIO.write(bufferedImage, "png", new File(PATH, "Chrysanthemum2.jpg"));
  }
}

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น