หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2556

AVL tree : javascript


AVLNode.js
/**
 * @author  redcrow
 * @link   http://na5cent.blogspot.com/2013/06/avl-tree-javascript.html
 * @create  25/06/2013
 */
var AVLNode = function(item) {
  var item_ = item || null;
  var left_ = null;
  var right_ = null;
  var height_ = 0;

  this.getItem = function() {
    return item_;
  };

  this.getLeft = function() {
    return left_;
  };

  this.setLeft = function(node) {
    left_ = node;
  };

  this.getRight = function() {
    return right_;
  };

  this.setRight = function(node) {
    right_ = node;
  };

  this.getHeight = function() {
    return height_;
  };

  this.size = function(node) {
    if (node === null) {
      return 0;
    } else {
      return size(node.getLeft()) + size(node.getRight()) + 1;
    }
  };

  this.preorderPrint = function(padding) {
    padding = padding || '';
    padding = '--' + padding;

    console.log(padding + item_);

    if (left_ !== null) {
      left_.preorderPrint(padding);
    }

    if (right_ !== null) {
      right_.preorderPrint(padding);
    }
  };

  this.inorderPrint = function(padding) {
    padding = padding || '';
    padding = '--' + padding;

    if (left_ !== null) {
      left_.inorderPrint(padding);
    }

    console.log(padding + item_);

    if (right_ !== null) {
      right_.inorderPrint(padding);
    }
  };

  this.postorderPrint = function(padding) {
    padding = padding || '';
    padding = '--' + padding;

    if (left_ !== null) {
      left_.postorderPrint(padding);
    }

    if (right_ !== null) {
      right_.postorderPrint(padding);
    }

    console.log(padding + item_);
  };
};
AVLTree.js
/**
 * @author  redcrow
 * @link   http://na5cent.blogspot.com/2013/06/avl-tree-javascript.html
 * @create  25/06/2013
 */
var AVLTree = function() {
  var root_ = null;
  var lastNode_;
  var deleteNode_;

  this.getRoot = function() {
    return root_;
  };


  var height_ = function(node) {
    if (node === null) {
      return -1;
    } else {
      return Math.max(height_(node.getLeft()), height_(node.getRight())) + 1;
    }
  };

  this.height = function(node) {
    return height_(node);
  };

  var singleRotateRight_ = function(node) {
    var tmp = node.getLeft();
    node.setLeft(tmp.getRight());
    tmp.setRight(node);

    return tmp;
  };

  var singleRotateLeft_ = function(node) {
    var tmp = node.getRight();
    node.setRight(tmp.getLeft());
    tmp.setLeft(node);

    return tmp;
  };

  var doubleRotateRight_ = function(node) {
    node.setLeft(singleRotateLeft_(node.getLeft()));
    return singleRotateRight_(node);
  };

  var doubleRotateLeft_ = function(node) {
    node.setRight(singleRotateRight_(node.getRight()));
    return singleRotateLeft_(node);
  };

  var insert_ = function(key, node) {
    if (node === null) {
      node = new AVLNode(key);
    } else if (key < node.getItem()) {
      node.setLeft(insert_(key, node.getLeft()));
      if (node.getLeft() !== null) {
        if ((height_(node.getLeft()) - height_(node.getRight())) === 2) {
          if (key < node.getLeft().getItem()) {
            node = singleRotateRight_(node);
          } else {
            node = doubleRotateRight_(node);
          }
        }
      }
    } else if (key > node.getItem()) {
      node.setRight(insert_(key, node.getRight()));
      if (node.getRight() !== null) {
        if ((height_(node.getRight()) - height_(node.getLeft())) === 2) {
          if (key > node.getRight().getItem()) {
            node = singleRotateLeft_(node);
          } else {
            node = doubleRotateLeft_(node);
          }
        }
      }
    } else {
      //duplicate not allow!
    }

    return node;
  };

  this.insertNode = function(key) {
    root_ = insert_(key, root_);
  };

  var delete_ = function(key, node) {
    if (node === null) {
      return null;
    }
    lastNode_ = node;

    if (key < node.getItem()) {
      node.setLeft(delete_(key, node.getLeft()));
    } else {
      deleteNode_ = node;
      node.setRight(delete_(key, node.getRight()));
    }

    if (node === lastNode_) {
      if (deleteNode_ !== null && key === deleteNode_.getItem()) {
        if (deleteNode_ === lastNode_) {
          node = node.getLeft();
        } else {
          var tmp = deleteNode_.getItem();
          deleteNode_.setItem(lastNode_.getItem());
          lastNode_.setItem(tmp);
          node = node.getRight();
        }
      }
    } else {
      if ((height_(node.getLeft()) - height_(node.getRight())) === 2) {
        if (key < node.getLeft().getItem()) {
          node = singleRotateRight_(node);
        } else {
          node = doubleRotateRight_(node);
        }
      }

      if ((height_(node.getRight()) - height_(node.getLeft())) === 2) {
        if (key > node.getRight().getItem()) {
          node = singleRotateLeft_(node);
        } else {
          node = doubleRotateLeft_(node);
        }
      }
    }
  };

  this.deleteNode = function(key) {
    lastNode_ = null;
    deleteNode_ = null;
    root_ = delete_(key, root_);
  };

  this.findMinNode = function(node) {
    if (node !== null) {
      while (node.getLeft() !== null) {
        node = node.getLeft();
      }
    }

    return node;
  };

  this.findMaxNode = function(node) {
    if (node !== null) {
      while (node.getRight() !== null) {
        node = node.getRight();
      }
    }

    return node;
  };

  var removeMinNode_ = function(node) {
    if (node === null) {
      console.log('Error! tree is empty.');
      return null;
    } else if (node.getLeft() !== null) {
      node.setLeft(removeMinNode_(node.getLeft()));
      return node;
    } else {
      return node.getRight();
    }
  };

  var removeMaxNode_ = function(node) {
    if (node === null) {
      console.log('Error! tree is empty.');
      return null;
    } else if (node.getRight() !== null) {
      node.setRight(removeMaxNode_(node.getRight()));
      return node;
    } else {
      return node.getLeft();
    }
  };

  this.removeMinNode = function(node) {
    return removeMinNode_(node);
  };

  this.removeMaxNode = function(node) {
    return removeMaxNode_(node);
  };

  this.printAVLTree = function() {
    console.log('Items : ');
    root_.preorderPrint();
    console.log();
  };
};
Main.js
/**
 * @author  redcrow
 * @link   http://na5cent.blogspot.com/2013/06/avl-tree-javascript.html
 * @create  25/06/2013
 */
var tree = new AVLTree();
var data = [8, 12, 14, 18, 20, 21, 23, 33, 48, 50, 52, 60, 80, 100, 23, 50, 59, 50, 40, 30, 20, -2, 40, 30];

for (var i = 0; i < data.length; i++) {
  tree.insertNode(data[i]);
}
//tree.printAVLTree();
//console.log('root => ' + tree.getRoot().getItem());
var parent = document.getElementsByTagName('body')[0];

walkTree(tree.getRoot(), parent, 255);
//console.log('tree height => '+ tree.height(tree.getRoot()));


function walkTree(node, parent, color) {
  var element = document.createElement('div');
  element.setAttribute('style', 'background-color : rgb(' + color + ',' + color + ',' + color + ')');
  element.setAttribute('class', 'tree-node');

  var item = document.createElement('center');
  color = color - 10;

  if (node !== null) {
    item.innerHTML = node.getItem();
    element.appendChild(item);
    parent.appendChild(element);

    walkTree(node.getLeft(), element, color);
    walkTree(node.getRight(), element, color);
  } else {
    item.innerHTML = 'null';
    element.appendChild(item);
    parent.appendChild(element);
  }
}
UI.css
.tree-node{
  border : solid 1px #ccc;
  float: left;
  margin: 5px;
  border-radius: 20px;  
  padding : 5px;
}

.tree-node center{
  font-weight : bold;
  padding-top : 5px;
}

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น