หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

Read Excel file by Apache POI : javamaven project

dependencies (pom.xml)
  <dependencies>

    <dependency>
      <groupId>org.apache.poi</groupId>
      <artifactId>poi</artifactId>
      <version>3.9</version>
    </dependency>
    
    ...
    ...
    ...
  </dependencies>
java code
package com.blogspot.na5cent.excellearning;

import java.io.File;
import java.io.FileInputStream;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStream;
import java.util.Iterator;
import org.apache.poi.hssf.usermodel.HSSFSheet;
import org.apache.poi.hssf.usermodel.HSSFWorkbook;
import org.apache.poi.ss.usermodel.Cell;
import org.apache.poi.ss.usermodel.Row;
import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;

/**
 *
 * @author redcrow
 */
public class ReadExcel {

  private static final Logger LOG = LoggerFactory.getLogger(ReadExcel.class);
  private static final String EXCEL_PATH = "D:\\project\\ExcelLearning\\src\\main\\resources\\excel";

  public static void main(String[] args) {
    File directory = new File(EXCEL_PATH);
    if (!directory.isDirectory()) {
      return;
    }
    File[] listFiles = directory.listFiles();
    if (listFiles == null) {
      return;
    }

    for (File file : listFiles) {
      if (file.getName().endsWith(".xls")) {
        InputStream inputStream = null;
        try {
          inputStream = new FileInputStream(file);
          HSSFWorkbook workbook = new HSSFWorkbook(inputStream);

          int numberOfSheets = workbook.getNumberOfSheets();
          for (int index = 0; index < numberOfSheets; index = index + 1) {
            HSSFSheet sheet = workbook.getSheetAt(index);
            Iterator<Row> rowIterator = sheet.iterator();

            while (rowIterator.hasNext()) {
              Row row = rowIterator.next();
              Iterator<Cell> cellIterator = row.cellIterator();

              while (cellIterator.hasNext()) {
                Cell cell = cellIterator.next();
                String value = getCellValue(cell);

                Object params[] = {
                  index, 
                  cell.getRowIndex(), 
                  cell.getColumnIndex(), 
                  value
                };

                LOG.debug("[Sheet, Row, Cell, value] => [{}, {}, {}, {}]", params);
              }
              LOG.debug("");
            }
            LOG.debug("----------------------------------------------------");
          }
        } catch (Exception ex) {
          LOG.warn(null, ex);
        } finally {
          if (inputStream != null) {
            try {
              inputStream.close();
            } catch (IOException ex) {
              LOG.warn(null, ex);
            }
          }
        }
        LOG.debug("=======================================================");
      }
    }

  }

  private String getCellValue(Cell cell) {
    String value = "";
    switch (cell.getCellType()) {
      case Cell.CELL_TYPE_BOOLEAN:
        value = cell.getBooleanCellValue() + "";
        break;
      case Cell.CELL_TYPE_NUMERIC:
        value = cell.getNumericCellValue() + "";
        break;
      case Cell.CELL_TYPE_STRING:
        value = cell.getStringCellValue() + "";
        break;
    }

    return value;
  }
}

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : http://poi.apache.org/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น