หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2556

simple query jdbc java

Querys.java
package com.blogspot.na5cent.util;

import java.io.IOException;
import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;
import java.sql.PreparedStatement;
import java.sql.ResultSet;
import java.sql.ResultSetMetaData;
import java.sql.SQLException;
import java.util.ArrayList;
import java.util.HashMap;
import java.util.List;
import java.util.Map;
import java.util.Properties;

/**
 *
 * @author redcrow
 */
public class Querys {

  private String sql;
  private Map<Integer, Object> parameters;

  private Querys(String sql) {
    this.sql = sql;
  }

  public static Querys fromSQL(String sql) {
    return new Querys(sql);
  }

  public Querys setParameter(Integer key, Object value) {
    if (parameters == null) {
      parameters = new HashMap<Integer, Object>();
    }

    parameters.put(key, value);
    return this;
  }

  private Connection getConnection() throws ClassNotFoundException, SQLException, IOException {
    Properties properties = PropertiesFileUtils.load("/database/jdbc.properties");
    //
    String databaseUrl = properties.getProperty("database_url");
    String databaseUsername = properties.getProperty("database_username");
    String databasePassword = properties.getProperty("database_password");
    String jdbcDriver = properties.getProperty("jdbc_driver");

    Class.forName(jdbcDriver);
    return DriverManager.getConnection(databaseUrl, databaseUsername, databasePassword);
  }

  private void close(ResultSet resultSet, Statement statement, Connection connection) throws SQLException {
    if (resultSet != null) {
      resultSet.close();
    }

    if (statement != null) {
      statement.close();
    }

    if (connection != null) {
      connection.close();
    }
  }

  private ResultSet setParametersAndExecuteQuery(PreparedStatement statement) throws SQLException {
    if(parameters != null) {
      for (Map.Entry<Integer, Object> entry : parameters.entrySet()) {
        statement.setObject(entry.getKey(), entry.getValue());
      }
    }

    //query
    return statement.executeQuery();
  }

  private List<Map<String, Object>> transformResultSet(ResultSet resultSet) throws SQLException {
    List<Map<String, Object>> results = new ArrayList<Map<String, Object>>();

    ResultSetMetaData metaData = resultSet.getMetaData();
    int columnCount = metaData.getColumnCount();

    while (resultSet.next()) {

      Map<String, Object> rowMap = new HashMap<String, Object>();
      for (int columnIndex = 1; columnIndex <= columnCount; columnIndex++) {
        String columnName = metaData.getColumnName(columnIndex);
        Object columnValue = resultSet.getObject(columnName);
        rowMap.put(columnName, columnValue);
      }

      results.add(rowMap);
    }

    return results;
  }

  public List<Map<String, Object>> getResults() throws SQLException, ClassNotFoundException, IOException {
    List<Map<String, Object>> results = null;
    //
    Connection connection = null;
    PreparedStatement statement = null;
    ResultSet resultSet = null;
    try {
      connection = getConnection();
      //START Transaction ------------------------------------------------
      connection.setAutoCommit(false);

      //set parameters
      statement = connection.prepareStatement(sql);
      resultSet = setParametersAndExecuteQuery(statement);

      results = transformResultSet(resultSet);

      connection.commit();
      //END Transaction --------------------------------------------------
    } catch (SQLException ex) {
      throw ex;
    } catch (ClassNotFoundException ex) {
      throw ex;
    } finally {
      close(resultSet, statement, connection);
      return results;
    }
  }
}
Note :
PropertiesUtils.java  reference : http://na5cent.blogspot.com/2012/12/java-read-properties-file.html

Example1
QuerysTest.java
package com.blogspot.na5cent.util;

import java.io.IOException;
import java.sql.SQLException;
import java.util.List;
import java.util.Map;
import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;

/**
 *
 * @author redcrow
 */
public class QuerysTest {
  
  private static final Logger LOG = LoggerFactory.getLogger(QuerysTest.class);
  
  public static void main(String[] args) throws SQLException, ClassNotFoundException, IOException {
    List<Map<String, Object>> results;
    results = Querys.fromSQL("SELECT * FROM Restaurant").getResults();
    
    for(Map<String, Object> result : results){
      for(Map.Entry<String, Object> entry : result.entrySet()){
        LOG.debug("key, value => [{},{}]", entry.getKey(), entry.getValue());
      }
    }
  }
}


Example2
//
List<Map<String, Object>> results;
results = Querys.fromSQL("SELECT * FROM Restaurant rest WHERE rest.id = ?")
        .setParameter(1, 1)
        .getResults();
//


classpath:database/jdbc.properties
jdbc_driver=com.mysql.jdbc.Driver
database_url=jdbc:mysql://localhost:3306/testdb?zeroDateTimeBehavior=convertToNull
database_username=root
database_password=root

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น