หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2556

Agents.js (modify code jquery browser)

Agents.js
var Agents = (function(window) {
  var userAgent = window.navigator.userAgent.toLowerCase();

  var match = /(chrome)[ \/]([\w.]+)/.exec(userAgent) ||
      /(webkit)[ \/]([\w.]+)/.exec(userAgent) ||
      /(opera)(?:.*version|)[ \/]([\w.]+)/.exec(userAgent) ||
      /(msie) ([\w.]+)/.exec(userAgent) ||
      userAgent.indexOf('compatible') < 0 && /(mozilla)(?:.*? rv:([\w.]+)|)/.exec(userAgent) || [];

  var platformMatch = /(ipad)/.exec(userAgent) ||
      /(iphone)/.exec(userAgent) ||
      /(android)/.exec(userAgent) || [];

  var name = match[1] || '';
  var version = match[2] || '';
  var platform = platformMatch[0] || '';
  var engine = '';

  if (name === 'chrome') {
    engine = 'webkit';
  } else if (name === 'webkit') {
    name = 'safari';
    engine = 'webkit';
  } else if (name === 'mozilla') {
    name = 'firefox';
    engine = 'mozilla';
  } else if (name === 'msie') {
    engine = 'trident';
  }

  var isChrome = (name === 'chrome');
  var isFirefox = (name === 'firefox');
  var isMSIE = (name === 'msie');
  var isSafari = (name === 'safari');
  var isWebkit = (engine === 'webkit');
  var isTrident = (engine === 'trident');
  var isMozilla = (engine === 'mozilla');

  return{
    getName: function() {
      return name;
    },
    getVersion: function() {
      return version;
    },
    getPlatform: function() {
      return platform;
    },
    getEngine: function() {
      return engine;
    },
    isChrome: function() {
      return isChrome;
    },
    isFirefox: function() {
      return isFirefox;
    },
    isMSIE: function() {
      return isMSIE;
    },
    isSafari: function() {
      return isSafari;
    },
    isWebkit: function() {
      return isWebkit;
    },
    isTrident: function() {
      return isTrident;
    },
    isMozilla: function() {
      return isMozilla;
    }
  };
})(window);

/**
* example to use
*
* Agents.getName();
* Agents.getVersion();
* Agents.getPlatform();
* Agents.getEngine();
*
* Agents.isChrome();
* Agents.isFirefox();
* Agents.isMSIE();
* Agents.isSafari();
*
* Agents.isWebkit();
* Agents.isTrident();
* Agents.isMozilla();
*/
thank you :  http://api.jquery.com/jQuery.browser/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น