หน้าเว็บ

วันพุธที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2556

INNER JOIN jpa spring data

โจทย์ คือหาโรงพยาบาล (Hospital) ภายใต้จังหวัดที่กำหนด
 และต้องเป็นโรงพยาบาลที่อยู่ในโครงการ (InHospital) เท่านั้น
package com.blogspot.na5cent.api.repository;

import java.util.List;
import org.springframework.data.jpa.repository.JpaRepository;
import org.springframework.data.jpa.repository.Query;
import com.blogspot.na5cent.basicmodel.readonly.Hospital;
import com.blogspot.na5cent.basicmodel.readonly.Province;

/**
 *
 * @author redcrow
 */
public interface HospitalRepository extends JpaRepository<Hospital, String>{
  
    @Query("SELECT hp FROM InHospital inHp INNER JOIN inHp.hospital hp WHERE hp.province = ?1")
    public List<Hospital> findByProvince(Province province);
} 
Hospital.java
...
...
...

@Entity
@Table(name = "hospital")
@ReadOnly
public class Hospital implements Serializable {
  @Id
  @Column(nullable = false, length = 5)
  private String hcode;
  @Column(nullable = false, length = 250)
  private String hname;
  @ManyToOne
  @JoinColumn(name = "province_id", nullable = false)
  private Province province;

  ...
  ...
  ...
}
InHospital.java
...
...
...

@Entity
@Table(name = "in_hospital")
public class InHospital implements Serializable {

  @Id
  @Column(name = "hcode", length = 9)
  private String hcode;
  @Version
  private Integer version;
  @OneToOne
  @JoinColumn(name = "hcode", insertable = false, updatable = false)
  private Hospital hospital; 

  ....
  ....
  ....
}

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น