หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2556

integrate period algorithm : javascript

บทความนี้เป็นการแปลง code จากบทความที่แล้ว (integrate period algorithm : java) ให้มาเป็น javascript ครับ

สิ่งที่นำไปประยุกต์ใช้
การ highlight keyword ที่เกิดการเหลื่อมกัน ระหว่างคำ https://github.com/jittagornp/index-search-javascript/blob/master/src/main/webapp/indexsearch.js


Utils.js
function empty(list) {
  return list === null || list.length === 0;
}

function notEmpty(list) {
  return !empty(list);
}

function isUndefined(object) {
  return typeof object === 'undefined';
}

function defined(object) {
  return !isUndefined(object);
}

function notDefined(object) {
  return isUndefined(object);
}
Period.js
/**
 * @author jittagorn pitakmetagoon
 * create 12/12/2013
 * 
 * document : http://na5cent.blogspot.com/2013/12/integrate-period-algorithm-java.html
 */
var Period = function(start, end) {
  var start__ = start;
  var end__ = end;

  this.getStart = function() {
    return start__;
  };

  this.getEnd = function() {
    return end__;
  };

  this.setStart = function(start) {
    start__ = start;
  };

  this.setEnd = function(end) {
    end__ = end;
  };

  this.equals = function(object) {
    if (object.getStart() === start__ && object.getEnd() === end__) {
      return true;
    }

    return false;
  };

  this.toString = function() {
    return 'period {' + start__ + ', ' + end__ + '}';
  };
};
PeriodIntegrator.js
/**
 * @author jittagorn pitakmetagoon
 * create 12/12/2013
 * 
 * document : http://na5cent.blogspot.com/2013/12/integrate-period-algorithm-java.html
 */
var PeriodIntegrator = function() {

  var periodSet__ = {};
  var periodList__;

  function getPeriodKey(period) {
    return period.getStart() + ':' + period.getEnd();
  }

  this.addPeriod = function(period) {
    var periodKey = getPeriodKey(period);
    if (notDefined(periodSet__[periodKey])) {
      periodSet__[periodKey] = period;
    }

    return this;
  };

  this.addAllPeriods = function(periodList) {
    if (notEmpty(periodList)) {
      for (var index in periodList) {
        this.addPeriod(periodList[index]);
      }
    }

    return this;
  };

  function toPeriodList() {
    var list = [];
    for (var index in periodSet__) {
      list.push(periodSet__[index]);
    }

    return list;
  }

  function sortPeriods() {
    periodList__ = toPeriodList();
    showPeriods("initial periods", periodList__);

    periodList__ = periodList__.sort(function(period1, period2) {
      if (period1.getStart() === period2.getStart()) {
        return period1.getEnd() - period2.getEnd();
      }

      return period1.getStart() - period2.getStart();
    });

    showPeriods("step 1 >> sort periods", periodList__);
  }

  function changeOverlap() {
    if (periodList__.length > 1) {
      for (var i = 1; i < periodList__.length; i++) {
        var before = periodList__[i - 1];
        var current = periodList__[i];

        if (current.getStart() < before.getEnd()) {
          current.setStart(before.getEnd());
        }
      }
    }

    showPeriods("step 2 >> change overlap", periodList__);
  }

  function removePeriod(period) {
    for (var index in periodList__) {
      if (periodList__[index].equals(period)) {
        delete periodList__[index];
      }
    }
  }

  function removeIncorrect() {
    if (periodList__.length > 1) {
      for (var i = 1; i < periodList__.length; i++) {
        var periodI = periodList__[i];
        for (var j = i + 1; j < periodList__.length; j++) {
          var periodJ = periodList__[j];
          
          if (defined(periodI) && defined(periodJ) && (isIncorrect(periodJ) || isSubPeriod(periodJ, periodI))) {
            removePeriod(periodJ);
          }
        }
      }
    }

    showPeriods("step 3 >> remove incorrect", periodList__);
  }

  function isIncorrect(period) {
    return period.getStart() >= period.getEnd();
  }

  function isSubPeriod(period1, period2) {
    return period1.getStart() >= period2.getStart() && period1.getEnd() <= period2.getEnd();
  }

  function integratePeriods() {
    if (periodList__.length > 1) {
      for (var i = 1; i < periodList__.length; i++) {
        var before = periodList__[i - 1];
        var current = periodList__[i];

        if (defined(current) && defined(before) && current.getStart() === before.getEnd()) {
          current.setStart(before.getStart());
          removePeriod(before);
          i--;
        }
      }
    }

    showPeriods("step 4 >> integrate periods", periodList__);
  }

  function showPeriods(operationName, periodList) {
    console.log('');
    console.log(operationName);
    console.log('---------------------------------------------------------');

    for (var index in periodList) {
      var period = periodList[index];
      console.log(period.toString());
    }
  }

  this.integrate = function() {
    sortPeriods();
    changeOverlap();
    removeIncorrect();
    integratePeriods();

    return periodList__;
  };
};
IntegratePeriodAlgorithm.html
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>integrate period algorithm</title>
    <script type="text/javascript" src="Utils.js"></script>
    <script type="text/javascript" src="Period.js"></script>
    <script type="text/javascript" src="PeriodIntegrator.js"></script>
  </head>
  <body>
    <script type="text/javascript">
      new PeriodIntegrator()
          .addPeriod(new Period(5, 30))
          .addPeriod(new Period(15, 40))
          .addPeriod(new Period(50, 65))
          .addPeriod(new Period(50, 55))
          .addPeriod(new Period(0, 20))
          .addPeriod(new Period(70, 100))
          .addPeriod(new Period(80, 85))
          .addPeriod(new Period(85, 90))
          .integrate();
    </script>
  </body>
</html>

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น