หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2556

query string matcher javascript

javascript library สำหรับเอาไว้ check ว่า browser query string นั้นตรงตาม parameter ที่เราใส่เข้าไปหรือไม่  ซึ่งถ้าตรงตามทั้งหมดมันก็จะเรียกที่ callback function นั้นๆ

ผมเอาไว้ทำระบบ auto อะไรสักอย่าง  เวลาที่เราทำการ refresh หน้าเว็บ หรือเปลี่ยน url ของ web site แล้ว query string นั้นตรงตามที่เราต้องการ  มันก็จะทำตามคำสั่งที่เราได้เขียนไว้ใน callback function ครับQueryStringMatcher.js
/**
 * for check browser query string match with key value or key/value pairs parameter
 * 
 * @author redcrow (jittagorn pitakmetagoon)
 * create 29/11/2013
 * link http://na5cent.blogspot.com/2013/12/query-string-matcher-javascript.html
 */
window.QueryStringMatcher = window.QueryStringMatcher || (function(Object, window) {

  function is(type, object) {
    return Object.prototype.toString.call(object) === '[object ' + type + ']';
  }

  function isFunction(object) {
    return is('Function', object);
  }

  function isArray(object) {
    return is('Array', object);
  }

  function isObject(object) {
    return is('Object', object);
  }
 
  function replace(string){
    return (string + '').replace(/\+/g, ' ');
  }

  function encode(string) {
    return encodeURIComponent(replace(string));
  }

  function decode(string) {
    return decodeURIComponent(replace(string));
  }

  function getQueryStringMap() {
    var queryStringMap = {};
    var queryStringRegExPattern = /([^&=]+)=?([^&]*)/g;
    var queryString = window.location.search.substring(1); //not include '?' notation

    var matchArray;
    while (matchArray = queryStringRegExPattern.exec(queryString)) {
      var key = decode(matchArray[1]);
      var value = decode(matchArray[2]);

      queryStringMap[key] = value;
    }

    return queryStringMap;
  }

  //hasElement implementations
  function hasOwnKey(object, value) {
    return object.hasOwnProperty(encode(value));
  }

  function hasOwnValue(object, value) {
    for (var property in object) {
      if (object[property] == encode(value)) {
        return true;
      }
    }

    return false;
  }

  function hasOwnKeyValue(object, value, key) {
    for (var property in object) {
      if (object[property] == encode(value) && property == encode(key)) {
        return true;
      }
    }

    return false;
  }
  //

  function matchBy(queryStrings, callback, hasElement) {
    var queryStringMap = getQueryStringMap();
    var matchAll = true;

    for (var index in queryStrings) {
      if (!hasElement(queryStringMap, queryStrings[index], index)) {
        matchAll = false;
        break;
      }
    }

    if (matchAll && isFunction(callback)) {
      callback();
    }
  }

  return {
    /**
     * @param {array} queryStringKeysArray
     * @param {function} callback
     */
    matchByKeys: function(queryStringKeysArray, callback) {
      if (!isArray(queryStringKeysArray)) {
        throw new Error('first parameter of QueryStringMatcher.matchByKeys({array} queryStringKeysArray, {function} callback) require \'array\' type.');
      }

      matchBy(queryStringKeysArray, callback, hasOwnKey);
    },
    /**
     * @param {array} queryStringValuesArray
     * @param {function} callback
     */
    matchByValues: function(queryStringValuesArray, callback) {
      if (!isArray(queryStringValuesArray)) {
        throw new Error('first parameter of QueryStringMatcher.matchByValues({array} queryStringValuesArray, {function} callback) require \'array\' type.');
      }

      matchBy(queryStringValuesArray, callback, hasOwnValue);
    },
    /**
     * @param {object} queryStringMap
     * @param {function} callback
     */
    matchByKeyValuePairs: function(queryStringMap, callback) {
      if (!isObject(queryStringMap)) {
        throw new Error('first parameter of QueryStringMatcher.matchByKeyValuePairs({object} queryStringMap, {function} callback) require \'object\' type.');
      }

      matchBy(queryStringMap, callback, hasOwnKeyValue);
    }
  };
}).call(this, Object, window);
Example
QueryStringMatcher.matchByKeys(['budgetYear', 'zone', 'province', 'hcode', 'autoSearch'], function(){
  console.log('match by keys');
});
 
QueryStringMatcher.matchByValues(['2556', '09', '3000', '10666'], function(){
  console.log('match by values');
});

QueryStringMatcher.matchByKeyValuePairs({
  'budgetYear' : 2556,
  'zone' : '09',
  'province' : 3000,
  'hcode' : 10666
}, function(){
  console.log('match by key value pairs');
}); 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น