หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2557

walking on JSON tree java

เป็น code ที่ผมเอาไว้อ่านข้อมูลจาก JSON tree ที่มีโครงสร้างข้อมูลเหมือนกัน ครับ


สมมติว่าเรามีข้อมูล json ดังต่อไปนี้
สังเกตว่าทุก node จะมีโครงสร้างข้อมูลเหมือนกัน  คือมี name และ children เหมือนกัน

service.json
{
  "children": [
    {
      "name": "การจัดบริการ",
      "children": [
        { "name": "บริการโรคทั่วไป" }
      ]
    },
    {
      "name": "คลินิกเฉพาะทาง/โรค",
      "children": [
        {
          "name": "อายุรกรรม",
          "children": [
            { "name": "คลินิกโรคหัวใจ" },
            { "name": "คลินิกโรคไต" },
            { "name": "คลินิกโรคระบบทางเดินอาหาร" },
            { "name": "คลินิกโรคระบบการหายใจ / คลินิกโรคทรวงอก" }
          ]
        }
      ]
    },
    {
      "name" : "บริการเฉพาะ",
      "children" : [
        { "name" : "การบริการโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟีเลีย" },
        { "name" : "การบริการบำบัดยาเสพติด" },
        { "name" : "การบริการรังสีรักษา" }
      ]
    }
  ]
}
ใช้ code ที่ผมเขียนไว้  อ่านข้อมูลจาก file service.json ขึ้นมา
String path = this.getClass().getResource("/lookup/service.json").getPath();

new JSONWalker(new File(path)) { //class นี้ผมเขียนขึ้นมา code อยู่ข้างล่าง

  @Override
  public void walking(JSONWalker.Data data) {
    LOG.debug("id --> {}", data.getId());
    LOG.debug("name --> {}", data.getName());
    LOG.debug("parent --> {}", data.getParent());
    LOG.debug("");
  }

}.walk();
ผลลัพธ์ที่ได้ จะแสดงผลดังนี้
- id--> 1
- name--> การจัดบริการ
- parent--> null

- id--> 1.1
- name--> บริการโรคทั่วไป
- parent--> 1

- id--> 2
- name--> คลินิกเฉพาะทาง/โรค
- parent--> null

- id--> 2.1
- name--> อายุรกรรม
- parent--> 2

- id--> 2.1.1
- name--> คลินิกโรคหัวใจ
- parent--> 2.1

- id--> 2.1.2
- name--> คลินิกโรคไต
- parent--> 2.1

- id--> 2.1.3
- name--> คลินิกโรคระบบทางเดินอาหาร
- parent--> 2.1

- id--> 2.1.4
- name--> คลินิกโรคระบบการหายใจ / คลินิกโรคทรวงอก
- parent--> 2.1

- id--> 3
- name--> บริการเฉพาะ
- parent--> null

- id--> 3.1
- name--> การบริการโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟีเลีย
- parent--> 3

- id--> 3.2
- name--> การบริการบำบัดยาเสพติด
- parent--> 3

- id--> 3.3
- name--> การบริการรังสีรักษา
- parent--> 3

โค๊ดเต็ม

JSONWalker.java
package com.blogspot.na5cecnt.util;

import java.io.File;
import java.util.Objects;
import org.apache.commons.io.FileUtils;
import org.json.JSONArray;
import org.json.JSONException;
import org.json.JSONObject;

/**
 *
 * @author redcrow
 */
public abstract class JSONWalker {

  private final File jsonFile;

  public JSONWalker(File jsonFile) {
    this.jsonFile = jsonFile;
  }

  public abstract void walking(Data data);

  public void walk() throws Exception {
    String json = FileUtils.readFileToString(jsonFile, "utf-8");
    walkingTree(new JSONObject(json), "1", null);
  }

  private void walkingTree(JSONObject object, String id, String parentId) throws Exception {
    try {
      String name = object.getString("name");

      boolean hasChildren;
      try {
        object.getJSONArray("children");
        hasChildren = true;
      } catch (JSONException ex) {
        hasChildren = false;
      }

      walking(new Data(id, name, parentId, object, hasChildren));
    } catch (JSONException ex) {
      id = null;
    }

    JSONArray jsonArray;
    try {
      jsonArray = object.getJSONArray("children");
    } catch (JSONException ex) {
      return;
    }

    int length = jsonArray.length();
    for (int i = 1; i < length + 1; i++) {
      JSONObject child = jsonArray.getJSONObject(i - 1);
      walkingTree(child, (id == null) ? (i + "") : (id + "." + i), id);
    }
  }

  public static class Data {

    private final String id;
    private final String name;
    private final String parent;
    private boolean hasChildren = false;

    private final JSONObject object;

    public Data(String id, String name, String parent, JSONObject object, boolean hasChildren) {
      this.id = id;
      this.name = name;
      this.parent = parent;
      this.object = object;
      this.hasChildren = hasChildren;
    }

    public String getId() {
      return id;
    }

    public String getName() {
      return name;
    }

    public String getParent() {
      return parent;
    }

    public JSONObject getObject() {
      return object;
    }

    public boolean hasChildren() {
      return hasChildren;
    }

    @Override
    public int hashCode() {
      int hash = 7;
      hash = 89 * hash + Objects.hashCode(this.id);
      return hash;
    }

    @Override
    public boolean equals(Object obj) {
      if (obj == null) {
        return false;
      }
      if (getClass() != obj.getClass()) {
        return false;
      }
      final Data other = (Data) obj;
      if (!Objects.equals(this.id, other.id)) {
        return false;
      }
      return true;
    }

  }
}
dependencies ที่จำเป็นต้องใช้ เมื่อคุณใช้ maven
<dependency>
  <groupId>commons-io</groupId>
  <artifactId>commons-io</artifactId>
  <version>2.4</version>
</dependency>

<dependency>
  <groupId>org.json</groupId>
  <artifactId>json</artifactId>
  <version>20090211</version>
</dependency>

ที่มาของภาพประกอบ : http://www.flash-screen.com/free-wallpaper/100-novel-and-stunning-creative-fantasy-design-wallpaper/tree-man-walking-wallpaper,1366x768,64672.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น