หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2557

move marker position google map : jsf primefaces


1. require map api (for google map component)
<script src="http://maps.google.com/maps/api/js?sensor=false" type="text/javascript"></script>
2. include this script (PrimefacesMap.js)
/**
 * @author jittagorn pitakmetagoon
 * create 01/04/2014
 */
var PrimefacesMap = (function(pf, google) {

  // google map dependency
  var maps = google.maps;

  function isFunction(data) {
    return typeof data === 'function';
  }

  function isString(data) {
    return typeof data === 'string';
  }

  function forEach(array, callback, ctx) {
    var length = array.length;
    for (var i = 0; i < length; i++) {
      callback.call(ctx, array[i], i, array);
    }
  }

  function clearMarkers(obj) {
    obj.markers && forEach(obj.markers, function(marker) {
      marker.setMap(null);
    });

    obj.markers = [];
  }

  function createMarker(latitude, longitude) {
    return new maps.Marker({
      position: new maps.LatLng(latitude, longitude)
    });
  }

  /**
   * @constructor
   * @param {String} widgetVar
   */
  return function(widgetVar) {
    if (!isString(widgetVar)) {
      throw new Error('require widgetVar is String, define by attribute \'widgetVar\' of component <p:map/>.');
    }

    //marker move change callback listeners
    var callbacks = [];

    /**
     * @param {Function} callback
     */
    this.addMarkerMoveChangeListener = function(callback) {
      if (!isFunction(callback)) {
        throw new Error('require callback is Function.');
      }

      callbacks.push(callback);
    };

    /**
     * @returns {Object}
     */
    this.getMap = function() {
      var map = pf(widgetVar).getMap();
      if (!map) {
        throw new Error('\'widgetVar\' not attribute of <p:map/>');
      }

      return map;
    };

    /**
     * @param {Number} latitude 
     * @param {Number} longitude 
     */
    this.markerMoveTo = function(latitude, longitude) {
      var map = this.getMap();

      clearMarkers(map);
      var marker = createMarker(latitude, longitude);
      marker.setMap(map);
      map.markers.push(marker);

      forEach(callbacks, function(callback) {
        callback(latitude, longitude, map);
      });
    };

    /**
     * @param {Number} latitude 
     * @param {Number} longitude 
     */
    this.setCenter = function(latitude, longitude) {
      this.getMap().setCenter(new maps.LatLng(latitude, longitude));
    };
  };
})(window.PF, window.google);
3. new instance (require parameter widgetVar, define by attribute widgetVar on <p:map/> )
var widgetVar = 'googlemap';
var googlemap__ = new PrimefacesMap(widgetVar);

googlemap__.addMarkerMoveChangeListener(function(latitude, longigutde, map){

  // do something ...

});
4. bind method instance to onPointClick of component <p:map/>
<p:gmap ...
    ... 
    ... 
    model="#{myManagedbean.map}" 
    widgetVar="googlemap"
    onPointClick="googlemap__.markerMoveTo(event.latLng.lat(), event.latLng.lng())" <!-- **** --->
    type="ROADMAP"/>

primefaces google map component : http://www.primefaces.org/showcase/ui/gmapHome.jsf

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น