หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2557

TextHighlighter javascript


TextHighlighter.js
/**
 * @author jittagorn pitakmetagoon
 * create 24/04/2014
 * source code : http://na5cent.blogspot.com/2014/04/texthighlighter-javascript.html
 */
window.TextHighlighter = window.TextHighlighter || (function() {

  function forEachProperty(obj, callback, ctx_opt) {
    for (var prop in obj) {
      if (obj.hasOwnProperty(prop)) {
        var val = callback.call(ctx_opt, obj[prop], prop, obj);
        if (val === false) {
          return false;
        }
      }
    }

    return true;
  }

  function forEachIndex(array, callback, ctx_opt) {
    var length = array.length;
    for (var i = 0; i < length; i++) {
      var val = callback.call(ctx_opt, array[i], i, array, length);
      if (val === false) {
        return false;
      }
    }

    return true;
  }

  /**
   * @class Strings
   */
  var Strings = {
    
    split: function(text, splitor) {
      var result = [];
      var list = text.split(splitor);
      forEachIndex(list, function(txt) {
        !!txt && result.push(txt);
      });

      return result;
    },
    
    escapse: function(text) {
      return text.replace(/\&/g, '&amp;')
          .replace(/\>/g, '&gt;')
          .replace(/\</g, '&lt;');
    }
  };

  function toArray(obj) {
    var array = [];
    forEachProperty(obj, function(value) {
      array.push(value);
    });

    return array;
  }

  function isEquals(a, b) {
    if (a.equals) {
      return a.equals(b);
    }

    return a === b;
  }

  function removeElementInArray(element, array) {
    forEachIndex(array, function(value, index) {
      if (isEquals(element, value)) {
        array.splice(index, 1);
      }
    });
  }

  /**
   * @class Period
   * for keep period information
   */
  var Period = function(start, end) {
    this.start_ = start;
    this.end_ = end;
  };

  Period.prototype.getStart = function() {
    return this.start_;
  };

  Period.prototype.getEnd = function() {
    return this.end_;
  };

  Period.prototype.setStart = function(start) {
    this.start_ = start;
  };

  Period.prototype.setEnd = function(end) {
    this.end_ = end;
  };

  Period.prototype.equals = function(object) {
    if (!(object instanceof Period)) {
      return false;
    }

    if (object.getStart() === this.start_ && object.getEnd() === this.end_) {
      return true;
    }

    return false;
  };

  Period.prototype.toString = function() {
    return 'period {' + this.start_ + ', ' + this.end_ + '}';
  };


  /**
   * @class PeriodIntegrator
   * for integrate period in timeline
   * 
   * document : http://na5cent.blogspot.com/2013/12/integrate-period-algorithm-java.html
   */
  var PeriodIntegrator = function() {

    var periodSet_ = {};
    var periodList_;

    this.addPeriod = function(period) {
      var key = period.toString();
      periodSet_[key] = period;

      return this;
    };

    this.addAllPeriods = function(periodList) {
      forEachIndex(periodList, addPeriod, this);
      return this;
    };

    function sortPeriods() {
      periodList_ = toArray(periodSet_).sort(function(p1, p2) {
        if (p1.getStart() === p2.getStart()) {
          return p1.getEnd() - p2.getEnd();
        }

        return p1.getStart() - p2.getStart();
      });
    }

    function forEachPeriodIndex(callback) {
      var length = periodList_.length;
      if (length < 2) {
        return;
      }

      for (var i = 1; i < length; i++) {
        callback.call(null, i, length);
      }
    }

    function changeOverlap() {
      forEachPeriodIndex(function(i) {
        var before = periodList_[i - 1];
        var current = periodList_[i];

        if (current.getStart() < before.getEnd()) {
          current.setStart(before.getEnd());
        }
      });
    }

    function removeIncorrect() {
      forEachPeriodIndex(function(i, length) {
        var periodI = periodList_[i];
        for (var j = i + 1; j < length; j++) {
          var periodJ = periodList_[j];

          var isDefined = periodI && periodJ;
          if (isDefined && (isIncorrect(periodJ) || isSubPeriod(periodJ, periodI))) {
            removeElementInArray(periodJ, periodList_);
            length--;
          }
        }
      });
    }

    function isIncorrect(period) {
      return period.getStart() >= period.getEnd();
    }

    function isSubPeriod(period1, period2) {
      return period1.getStart() >= period2.getStart() && period1.getEnd() <= period2.getEnd();
    }

    function integratePeriods() {
      forEachPeriodIndex(function(i, length) {
        var before = periodList_[i - 1];
        var current = periodList_[i];

        var isDefined = current && before;
        if (isDefined && current.getStart() === before.getEnd()) {
          current.setStart(before.getStart());
          removeElementInArray(before, periodList_);
          i--;
          length--;
        }
      });
    }

    this.integrate = function() {
      sortPeriods();
      changeOverlap();
      removeIncorrect();
      integratePeriods();

      return periodList_;
    };
  };

  /**
   * @class TextHighlighter
   */
  var TextHighlighter = function(options_opt) {
    options_opt = options_opt || {};

    this.styleClass_ = options_opt.styleClass || 'ns-text-highlighter';
    this.totalHighlight_ = 0;
  };

  /**
   * @private
   */
  TextHighlighter.prototype.wrapKeywordByHighlightBox = function(keyword) {
    return '<span class="' + this.styleClass_ + '">' + keyword + '</span>';
  };

  TextHighlighter.prototype.getTotalHighlight = function() {
    return this.totalHighlight_;
  };

  /**
   * @private
   */
  TextHighlighter.prototype.findPeriodsOfSentenceByKeyword = function(sentence, keyword) {
    var integrator = new PeriodIntegrator();

    forEachIndex(Strings.split(keyword, ' '), function(kword) {
      var length = kword.length;
      var start = 0;
      var end = 0;
      while (true) {
        var indexOf = sentence.indexOf(kword, end);
        if (indexOf === -1) {
          break;
        }

        start = indexOf;
        end = indexOf + length;

        integrator.addPeriod(new Period(start, end));
      }
    });

    return integrator.integrate();
  };

  /**
   * @param {String} sentence
   * @param {String} keyword
   * @returns {String} highlighted sentence
   */
  TextHighlighter.prototype.highlight = function(sentence, keyword) {
    sentence = Strings.escapse(sentence);
    var periods = this.findPeriodsOfSentenceByKeyword(sentence.toLowerCase(), keyword.toLowerCase());
    var size = 0;

    forEachIndex(periods, function(period) {
      var start = period.getStart() + size;
      var end = period.getEnd() + size;

      var infront = sentence.substring(0, start);
      //----------------------------------------------------------------
      var word = sentence.substring(start, end);
      var highlighted = this.wrapKeywordByHighlightBox(word);
      //----------------------------------------------------------------
      var behind = sentence.substring(end);

      sentence = infront + highlighted + behind;
      size = size + highlighted.length - word.length;

      this.totalHighlight_++;
    }, this);

    return sentence;
  };

  return TextHighlighter;

})();
ตัวอย่างการใช้งาน
<style type="text/css">
  .ns-text-highlighter{
    background-color : #FFFBA0;
  }
</style>

<div id="content">
ในป่าแห่งหนึ่่ง สัตว์ทุกตัว ทุกชนิดต้องการก่อตั้งโรงเรียนขึ้นมา โดยการออกหลักสูตรนั้น สัตว์ทุกชนิดช่วยกันออก โดยการเลือกผู้นำหัวกะทิที่เก่งที่สุดของสัตว์แต่ละชนิดของพวกตน มาเขียนหลักสูตรช่วยกัน เช่น ปลาบอกว่าต้องมีวิชาว่ายน้ำ ลิงบอกว่าต้องมีวิชาไต่ราวหรือปีนต้นไม้ ช้างบอกว่า ต้องมีวิชาลากท่อนซุงหรือโค่นต้นไม้ เสือบอกว่าต้องมีวิชาล่าเหยื่อ นกบอกว่าต้องมีวิชาบินเหินเวหา ตัวตุ่นบอกว่าต้องมีวิชาขุดโพรงเพื่อทำที่อยู่อาศัย ฯลฯ จากนั้นจึงได้นำหลักสูตรต่างๆ ที่สัตว์ทุกชนิดเสนอมาตั้งเป็นหลักสูตรกลาง เพื่อให้สัตว์ทุกชนิดได้เรียนในทุกๆวิชาที่กล่าวมาทั้งหมด เพราะอยากให้สัตว์ทุกตัวในป่ามีคุณภาพ และมีความสามารถเท่าๆกันหมด เพราะคิดว่าทุกตัวได้เรียนในสิ่งเดียวกัน จะต้องมีความสามารถทำได้เหมือนกัน 
    ผลออกมาคือ ช้างสอบตกวิชาบิน วิชาปีนต้นไม้ วิชาขุดโพรง ... แต่สอบผ่านวิชาลากท่อนซุงหรือวิชาโค่นต้นไม้ เสือสอบตกวิชาบิน วิชาไต่ราว เสืออาจจะพอปีนต้นไม้ได้ แต่ก็ไม่ได้ถนัด เพราะสอบได้คะแนนไม่ถึงเกณฑ์ตามที่ลิงได้ตั้งเอาไว้ เลยสอบตก ปลาสอบตกวิชาบิน ... สอบผ่านวิชาว่ายน้ำ แถมได้คะแนนเต็มซ่ะด้วย นกสอบตกวิชาว่ายน้ำ.. แต่สอบผ่านวิชาบินเหินเวหา ฯลฯ  สัตว์หัวกะทิทุกชนิดพากันสงสัยว่าทำไมลักสูตรที่ตนออกมานั้น มันจึงไม่มีประสิทธิภาพ ทำไมสัตว์ทุกตัวถึงทำได้ไม่เหมือนกัน ทั้งๆที่พวกเขาก็เรียนวิชาเดียวกัน ทุกวิชาเหมือนกันทั้งหมด
</div>
var highlighter = new TextHighlighter();
var content = document.getElementById('content'); 
var html = content.innerHTML;
content.innerHTML = highlighter.highlight(html, 'สัตว์ วิชา สอบ สอบได้ สัตว์ทุกตัว');
การประยุกต์ใช้
slide search ทางซ้ายมือของ blog นี้ครับ  เอาไว้ highlight keyword search

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น