หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

jQuery plugin photo center

        สำหรับจัดภาพ ให้อยู่กึ่งกลางของ  parent tag <img/> ไม่ว่าภาพจะมีขนาดเท่าใดก็ตาม และ parent tag จะมีรูปทรง 4 เหลี่ยมขนาดเท่าใดก็ตาม ภาพจะถูกจัดให้อยู่กึ่งกลางเสมอ (ตามอัตราส่วน parent)example
<script type="text/javascript" src="http://code.jquery.com/jquery-1.11.0.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="photoCenter.js"></script>

<div style="width : 100px; height : 100px;" class="image-wrapper">
  <img src="http://2.bp.blogspot.com/-W-7Vx7aMkvI/U0_gn6DvWyI/AAAAAAAAHg4/jeY4fC-S6Js/s1600/background-tree.jpg"/>
</div>

<div style="width : 100px; height : 400px;" class="image-wrapper">
  <img src="http://2.bp.blogspot.com/-W-7Vx7aMkvI/U0_gn6DvWyI/AAAAAAAAHg4/jeY4fC-S6Js/s1600/background-tree.jpg"/>
</div>

<div style="width : 300px; height : 200px;" class="image-wrapper">
  <img src="http://2.bp.blogspot.com/-W-7Vx7aMkvI/U0_gn6DvWyI/AAAAAAAAHg4/jeY4fC-S6Js/s1600/background-tree.jpg"/>
</div>

<div style="width : 500px; height : 100px;" class="image-wrapper">
  <img src="http://2.bp.blogspot.com/-W-7Vx7aMkvI/U0_gn6DvWyI/AAAAAAAAHg4/jeY4fC-S6Js/s1600/background-tree.jpg"/>
</div>

<style type="text/css">
  .image-wrapper{
    margin : 20px;
    display : inline-block; 
  }
</style>

<script type="text/javascript">
  (function($) {
    $(function() {
      $('.image-wrapper img').photoCenter();
    });
  })(jQuery);
</script>
photoCenter.js
/**
 * @author jittagorn pitakmetagoon
 * create 2/05/2014
 * source http://na5cent.blogspot.com/2014/05/jquery-plugin-photo-center.html
 */
;(function($) {

  function percentScale(image) {
    var percent = {
      width: image.new.width / image.old.width,
      height: image.new.height / image.old.height
    };

    if (image.new.height === 0) {
      image.new.height = percent.width * image.old.height;
    }

    if (image.new.width === 0) {
      image.new.width = percent.height * image.old.width;
    }
  }

  function spaceScale(image) {
    var space = {
      width: image.parent.width - image.old.width,
      height: image.parent.height - image.old.height
    };

    if (space.width > 0) {
      image.new.height = 0;
      image.new.width = image.parent.width;
    }

    if (space.height > 0) {
      image.new.width = 0;
      image.new.height = image.parent.height;
    }
  }

  function computeScale(image) {
    //1. to standard (ratio) scale
    percentScale(image);

    //2. compute new scale 
    image.old.width = image.new.width;
    image.old.height = image.new.height;

    spaceScale(image);
    percentScale(image);
  }

  function setScale(image) {
    image.$parent.css('overflow', 'hidden');
    image.$image.attr('width', parseInt(image.new.width));
    image.$image.attr('height', parseInt(image.new.height));
    image.$image.css({
      'margin-top': toCenter(image.new.height - image.parent.height) + 'px',
      'margin-left': toCenter(image.new.width - image.parent.width) + 'px'
    });
  }

  function toCenter(val) {
    return parseInt(-1 * val / 2);
  }

  $.fn.photoCenter = function() {

    return this.each(function() {
      var $image = $(this);
      var $parent = $image.parent();

      var image = {
        $image: $image,
        $parent: $parent,
        old: {
          width: $image.width(),
          height: $image.height()
        },
        new : {
          width: $parent.width(),
          height: 0
        },
        parent: {
          width: $parent.width(),
          height: $parent.height()
        }
      };

      computeScale(image);
      setScale(image);
    });
  };
})(jQuery);

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น