หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

oracle pl/sql delete from starts with

ลบข้อมูลทุกๆ table ที่ขึ้นต้นด้วย XXX ภายใต้ schema ที่กำหนด (ไม่ได้เช็ค constraint)

procedure
create or replace procedure delete_from_starts_with(p_schema varchar2, p_prefix varchar2) as
begin
  for record in (select x.table_name origin_name
      from dba_tables x
      where x.owner = p_schema
         and x.table_name like (p_prefix || '_%')
    ) loop
   execute immediate ('delete from ' || record.origin_name);
  
  end loop;
end;

example to use
begin
  delete_from_starts_with('MY_SCHEMA', 'MY_TABLE_NAME_PREFIX');
end;

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น