หน้าเว็บ

TOOLS

IDE
netbeans ide : http://netbeans.org/


jQuery
jquery date format : https://github.com/phstc/jquery-dateFormat
jquery orgChart : https://github.com/wesnolte/jOrgChart
jquery common accordion : http://www.marghoobsuleman.com/jQuery-common-accordion
jquery feed : http://www.zazar.net/developers/jquery/zrssfeed/
jquery socket : https://github.com/flowersinthesand/portal
jquery scroll bar(jscrollpane) : http://jscrollpane.kelvinluck.com/
jquery calendar(date picker) : http://keith-wood.name/datepick.html
jquery color animation : http://www.bitstorm.org/jquery/color-animation/
jquery template : https://github.com/jquery/jquery-tmpl
jquery file upload : https://github.com/blueimp/jQuery-File-Upload/wiki/API
jquery post message(communicate cross iframe) : https://github.com/cowboy/jquery-postmessage/
jquery mousewheel : https://github.com/brandonaaron/jquery-mousewheel
jquery chosen(selectmenu) : https://github.com/harvesthq/chosen
jquery parallax : http://stephband.info/jparallax/
jquery knob (graph) : http://anthonyterrien.com/knob/
jquery watermark : https://github.com/marioestrada/jQuery-Watermark
jquery gritter (growl notification) : http://boedesign.com/blog/2009/07/11/growl-for-jquery-gritter/
jquery textarea auto resize : https://github.com/jackmoore/autosize
jquery shiftenter : https://github.com/cburgmer/jquery-shiftenter
jquery crop image :  https://github.com/tapmodo/Jcrop
jquery photo shoot : http://tutorialzine.com/2010/02/photo-shoot-css-jquery/
jquery tipsy (tooltip) : http://onehackoranother.com/projects/jquery/tipsy/
jquery context menu : http://medialize.github.io/jQuery-contextMenu/demo.html
lazy load image : http://jquery.eisbehr.de/lazy/javascript
log js : http://na5cent.blogspot.com/2012/12/na5cent-log-js.html
get query string : http://na5cent.blogspot.com/2012/12/get-query-string-parameter-javascript.html
lazyload : https://github.com/rgrove/lazyload/
closure compiler : http://closure-compiler.appspot.com/home
compress js : http://gpbmike.github.io/refresh-sf/
detect html link : http://na5cent.blogspot.com/2013/01/detect-html-link-and-protect-xss.html
load image : https://github.com/blueimp/JavaScript-Load-Image
moment js : http://momentjs.com/
underscore string : https://github.com/epeli/underscore.string
boiler js : http://www.boilerjs.com
reqiure js : http://requirejs.org/
javascript stacktrace : https://github.com/eriwen/javascript-stacktrace
drop zone : http://www.dropzonejs.com/
web cam : http://www.scriptcam.com
numeral js  : http://numeraljs.com/
full calendar : http://arshaw.com/fullcalendar/
javascript range and selection library : https://code.google.com/p/rangy/
dottoro web reference :  http://help.dottoro.com/ljlucltb.php
execute command js support : http://www.quirksmode.org/dom/execCommand.html
context.js : http://lab.jakiestfu.com/contextjs
detect keyboard : http://dmauro.github.io/Keypress/
intro.js : http://usablica.github.io/intro.js/bootstrap
bootsrap : http://getbootstrap.com
bootsrap datetimepicker : http://tarruda.github.io/bootstrap-datetimepicker/css
less : http://lesscss.org
css compiler : http://wearekiss.com/simpless
css formatter : http://www.lonniebest.com/FormatCSS/Java
jsf primefaces : http://www.primefaces.org
cron job : http://quartz-scheduler.org/
log back : http://logback.qos.ch/
Atmosphere (web real time) : https://github.com/Atmosphere/atmosphere
spring data : http://www.springsource.org/spring-data/jpa
extract html content : http://na5cent.blogspot.com/2013/01/extract-web-content-html.html
rotate image :  http://na5cent.blogspot.com/2012/10/java-java-rotate-image-file.html
html parser : http://jsoup.org/
image scaling : https://code.google.com/p/java-image-scaling/
QRCode : http://na5cent.blogspot.com/2013/04/qrcode-java.html
javascript compiler tool : https://code.google.com/p/closure-compiler/
less css compiler : https://github.com/marceloverdijk/lesscss-java
CSS Parser : https://github.com/corgrath/osbcp-css-parser
Google Guave : https://code.google.com/p/guava-libraries/wiki/GuavaExplained
Joda  : http://joda.sourceforge.net/
image scaling library : http://www.thebuzzmedia.com/software/imgscalr-java-image-scaling-library/
CSV file : http://supercsv.sourceforge.net/index.html
ModeShape (Content Repository for java) : https://docs.jboss.org/author/display/MODE/Home
Apache POI (Excel) : http://poi.apache.org
google OAuthen2.0 : https://code.google.com/p/google-api-java-client/wiki/OAuth2
OAuth 2.0 : http://oauth.net/2/


version control
bitbucket (free private repository for git) : https://bitbucket.org/


hacking
os : http://www.backtrack-linux.org/analysis
page speed : https://developers.google.com/speed/docs/insights/using_chromeprimefaces
primefaces con list : http://www.petefreitag.com/cheatsheets/jqueryui-icons/
one select menu grouping : http://stackoverflow.com/questions/14626764/how-to-group-selectitems-in-selectonemenuknowledge
page speed : http://developer.yahoo.com/performance/rules.html
spring data  : http://static.springsource.org/spring-data/data-jpa/docs/current/reference/html/
OAuth 2.0 : http://aaronparecki.com/articles/2012/07/29/1/oauth2-simplified
OAuth work flow : http://hueniverse.com/2007/10/beginners-guide-to-oauth-part-ii-protocol-workflow/
lucene tutorial : http://www.lucenetutorial.com/
solr tutorial : http://www.solrtutorial.com
elastic search tutorial : http://www.elasticsearchtutorial.com
spring security 3.1.x : http://static.springsource.org/spring-security/site/docs/3.1.x/reference/springsecurity.html
Spring security OAuth2 basic : http://cscarioni.blogspot.com/2013/04/pro-spring-security-and-oauth-2.html
spring mvc : http://docs.spring.io/spring/docs/3.2.x/spring-framework-reference/html/mvc.html#mvc-ann-sessionattrib
other
ascii generator : hhttp://www.kammerl.de/ascii/AsciiSignature.php
html arrow : http://character-code.com/arrows-html-codes.php
mysql config : http://www.linuxhomenetworking.com/wiki/index.php/Quick_HOWTO_:_Ch34_:_Basic_MySQL_Configuration#.VEVPmPl_vVoแนะนำเว็บไซต์ที่น่าติดตาม

บทความเกี่ยวกับ java

        http://www.cp.eng.chula.ac.th/~somchai/ULearn/
        http://www.mkyong.com/
        http://javapapers.com
        http://tutorials.jenkov.com/
        http://www.javacodegeeks.com/
        http://www.programcreek.com/

       spring framework tutorial :


บทความเกี่ยวกับ css
        http://css-tricks.com/
        http://davidwalsh.name/Git Command

- เปลี่ยน remote url
$ git remote set-url origin [DETINATION_URL]
# example $ git remote set-url origin http://192.168.1.126/git/my-project.git