หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

Basic ajax jQuery

function query(){
  $.ajax({  
    type : 'get',    
    dataType : 'html',
    data : null,
    url : 'query.php',  
    success : function(r){
      $('#result').html(r);
    }  
  });        
}
function insert(){
  $.ajax({
    type : 'post',
    dataType : 'html',
    data : 'code='+$('#std_code_input').val()+ 
           '&name='+$('#std_name_input').val()+
           '&grade='+$('#std_grade_input').val(),
    url : 'insert.php',  
    success : function(){
      query();
    }
  });
}
 
/*
* $.ajax : global variable jquery 
* type : method type (get, post ,...)
* dataType : request data type from server (html, javascript, json, ...)
* data : data for send to server (pattern : data1='x'&data2='y'&data3='z'&data(n) ... or null)
* url : page for request data 
* success : feedback function, execute when send and get data from server success
*       not response from server 
*        success : function(){
*       
*        }
*       response from server 
*         success : function(r){
*           execute(r);
*        } 
*/
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น