หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

สร้างตัวแปร Session Scroped ใน Request Scroped ManageBean (BackingBean)

import javax.faces.bean.ManagedBean;
import javax.faces.bean.RequestScoped;
import javax.faces.context.FacesContext;

@ManageBean
@RequestScoped
public class Users {

   public Users(){
    if(getUser() == null){
      setUser(new User());
    }
  }

  public User getUser(){
    return getSessionMap().get("user");
  }

  public void setUser(User user){
    getSessionMap().put("user", user);
  }

  private Map<String, Object> getSessionMap(){
    return FacesContext.getCurrentInstance()
          .getExternalContext()
          .getSessionMap();
  }
}

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น