หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2555

Servlet download file (java)
package com.blogspot.na5cent;

import java.io.*;
import javax.servlet.ServletException;
import javax.servlet.annotation.WebServlet;
import javax.servlet.http.HttpServlet;
import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
import javax.servlet.http.HttpServletResponse;

@WebServlet(name = "DownloadFile", urlPatterns = {"/DownloadFile"})
public class DownloadFile extends HttpServlet {

  private static final int BYTES_DOWNLOAD = 1024;

  @Override
  protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
      throws ServletException, IOException {
    //set header
    response.setContentType("image/jpg");
    response.setHeader("Content-Disposition", "attachment;filename=Download_Koala.jpg");
    
    File download = new File("c:\\temp\\", "Koala.jpg");
    
    InputStream inputStream = null;
    OutputStream outputStream = null;
    int read = 0;
    byte[] bytes = new byte[BYTES_DOWNLOAD];
    try {
      inputStream = new FileInputStream(download);
      outputStream = response.getOutputStream();

      while ((read = inputStream.read(bytes)) != -1) {
        outputStream.write(bytes, 0, read);
      }
    } catch (FileNotFoundException e) {
      System.out.println(e);
    } catch (IOException e) {
      System.out.println(e);
    } finally {
      inputStream.close();
      outputStream.flush();
      outputStream.close();
    }

    /* if you use google common io

      import com.google.common.io.ByteStreams;
      import com.google.common.io.Closeables;

    try {
      inputStream = new FileInputStream(download);
      ByteStreams.copy(inputStream, response.getOutputStream());
    } finally {
      inputStream.close();
      Closeables.close(inputStream, false);
    }
    */
  }
}

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น