หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

แก้ปัญหาชื่อ download zip file ภาษาไทย servlet java


import java.net.URLEncoder;
...
...
private void setHeader(HttpServletResponse response, String name, String type) throws UnsupportedEncodingException {

    response.setContentType(type);
    response.setHeader("Content-Disposition", "attachment;filename=" + URLEncoder.encode("hippo_" + name, "UTF-8"));//***
    response.setHeader("language", "th-TH");//***
}

1 ความคิดเห็น: