หน้าเว็บ

วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2555

JSF config locale Thai language : JavaServer Faces


faces-config.xml
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>

<!-- =========== FULL CONFIGURATION FILE ================================== -->

<faces-config version="2.1"
  xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/javaee"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/javaee http://java.sun.com/xml/ns/javaee/web-facesconfig_2_1.xsd">

  <application>
    <locale-config>
      <default-locale>th_TH</default-locale>
      <supported-locale>th_TH</supported-locale>
    </locale-config>
  </application>

</faces-config>

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น