หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2555

เปลี่ยน Response Headers ของ Http Request ด้วย Servlet Filter : java

web.xml เพิ่มต่อไปนี้เข้าไป
...
...
  <filter>
    <filter-name>HeaderFiler</filter-name>
    <filter-class>com.blogspot.na5cent.filter.HeaderFiler</filter-class>
  </filter>
  <filter-mapping>
    <filter-name>HeaderFiler</filter-name>
    <url-pattern>/*</url-pattern> <!-- /* คือ ทุก request ผ่าน filter นี้ -->
  </filter-mapping>
...
...
java code

package com.blogspot.na5cent.filter;

import java.io.IOException;
import java.util.Locale;
import javax.servlet.Filter;
import javax.servlet.FilterChain;
import javax.servlet.FilterConfig;
import javax.servlet.ServletException;
import javax.servlet.ServletRequest;
import javax.servlet.ServletResponse;
import javax.servlet.http.HttpServletResponse;

/**
 *
 * @author redcrow
 */
public class HeaderFiler implements Filter {

  @Override
  public void init(FilterConfig filterConfig) throws ServletException {
    //
  }

  @Override
  public void doFilter(ServletRequest request, ServletResponse response,
      FilterChain chain)
      throws IOException, ServletException {

    response.setCharacterEncoding("UTF-8");
    response.setLocale(new Locale("th", "TH"));
    HttpServletResponse httpResp = (HttpServletResponse) response;
    httpResp.setHeader("Server", "na5cent server");
    httpResp.setHeader("X-Powered-By", "blogspot 9.9");

    chain.doFilter(request, response);
  }

  @Override
  public void destroy() {
    //
  }
}
ในตอนแรกจะเป็น
หลังจากทำ  filter

หลังจากทำ  filter

2 ความคิดเห็น: