หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

Sequence auto generate by table generator : JPA

..
..
..

@Table(name="COMMENT")
@Entity
public class Comment implements Serializable{
  @Id
  @TableGenerator(name = "Comment_GEN", table = "WEBBOARD_SEQ", pkColumnName = "NAME", valueColumnName = "VALUE", pkColumnValue = "COMMENT")
  @GeneratedValue(generator = "Comment_GEN", strategy = GenerationType.TABLE)
  @Column(name = "COMMENT_ID")
  private Integer id;
  @Version
  private Integer version;

  //information
  ...
  ...
  ...
}