หน้าเว็บ

วันพุธที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2556

javascript reflection


How to use?
/**
* author Redcrow
* 17/1/2012
*/
var student = new Student();
var reflections = student.getReflections();
 
console.log(reflections.getClassName());
console.log(reflections.getPrivateAttributes());
console.log(reflections.getPublicAttributes());
console.log(reflections.getAttributes());
console.log(reflections.getPrivateMethods());
console.log(reflections.getPublicMethods());
console.log(reflections.getMethods());
//

Reflection.js
/**
* author Redcrow
* 17/1/2012
*/
function Reflection(object){
  object = object || {};
  var reflect = distinguish(object);
  
  this.getClassName = function(){
    return reflect.className;
  }
  
  this.getPrivateAttributes = function(){
    return reflect.attributes.privateScope;
  }
  
  this.getPublicAttributes = function(){
    return reflect.attributes.publicScope;
  }
  
  this.getPrivateMethods = function(){
    return reflect.methods.privateScope;
  }
  
  this.getPublicMethods = function(){
    return reflect.methods.publicScope;
  } 

  this.getAttributes = function(){
    return reflect.attributes.all;
  }
  
  this.getMethods = function(){
    return reflect.methods.all;
  } 
  
  function distinguish(object){
    var reflect = {
      className : "",
   
      attributes : {
        privateScope : [],    
        publicScope : [],
        all : []
      },
   
      methods : {
        privateScope : [],    
        publicScope : [],
        all : []
      }
    }  

    reflect.className = object.publicScope.constructor.name; 
    pusher('privateScope');
    pusher('publicScope'); 
    concatArray('attributes');
    concatArray('methods');
 
    function pusher(scope){
      for(i in object[scope]){
        if(typeof object[scope][i] !== 'function'){
          reflect.attributes[scope].push(i);
        }else{
          reflect.methods[scope].push(i);
        }
      } 
    }
 
    function concatArray(type){
      reflect[type].all = reflect[type].privateScope.concat(reflect[type].publicScope);
    }
   
    return reflect;
  }
  
}

Student.js
/**
* author Redcrow
* 17/1/2012
*/
function Student(){
  this.locale = "";
  
  var privateScope = {
    name : "",
    major : "",
    faculty : "",
    reset : function(){
   
    }
  }

  this.getName = function(){
    return privateScope.name;
  }
  
  this.setName = function(name){
    privateScope.name = name;
    return this;
  }
  
  this.getMajor = function(){
    return privateScope.major;
  }
  
  this.setMajor = function(major){
    privateScope.major = major;
    return this;
  }
  
  this.getFaculty = function(){
    return privateScope.faculty;
  }
  
  this.setFaculty = function(faculty){
    privateScope.faculty = faculty;
    return this;
  }
 
  this.getReflections = function(){
    return reflections;
  }
 
  var reflections = new Reflection({
    publicScope : this,
    privateScope : privateScope
  });
}

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น