หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

Google Authentication (Client Login) : java

GoogleAuthentication.java
package com.blogspot.na5cent.cloudprint.example;

import java.io.IOException;
import java.net.URL;
import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;

/**
 *
 * @author redcrow
 * @create 15/07/2013
 * @link http://na5cent.blogspot.com/2013/07/google-authentication-java.html
 */
public class GoogleAuthentication {

  private static final Logger LOG = LoggerFactory.getLogger(GoogleAuthentication.class);
  private static final String REQUEST_URL = "https://www.google.com/accounts/ClientLogin";
  private static final String ACCOUNT_TYPE = "HOSTED_OR_GOOGLE";
  //request by user
  private String serviceName;
  private String source;
  //response from google
  private String auth;
  private String sid;
  private String lsid;

  private GoogleAuthentication() {
  }

  public GoogleAuthentication(String serviceName) {
    this.serviceName = serviceName;
  }

  /**
   * For login Google Service<br/>
   * <a href='https://developers.google.com/accounts/docs/AuthForInstalledApps'>https://developers.google.com/accounts/docs/AuthForInstalledApps</a>
   *
   * @param email Google Account or Google Email
   * @param password Email Password
   * @param source Short string identifying your application, for logging
   * purposes. This string take from :
   * "companyName-applicationName-VersionID".
   * @throws IOException
   */
  public void login(String email, String password, String source) throws IOException {
    String request = REQUEST_URL
        + "?accountType=" + ACCOUNT_TYPE
        + "&Email=" + email
        + "&Passwd=" + password
        + "&service=" + serviceName
        + "&source=" + source;

    URL url = new URL(request);

    String response = ResponseUtils.streamtoString(url.openStream());
    LOG.debug("response => {}", response);

    String[] split = response.split("\n");
    for (String string : split) {
      String[] keyValueSplit = string.split("=");
      if (keyValueSplit.length == 2) {
        String key = keyValueSplit[0];
        String value = keyValueSplit[1];

        if (key.equals("Auth")) {
          auth = value;
        } else if (key.equals("SID")) {
          sid = value;
        } else if (key.equals("LSID")) {
          lsid = value;
        }
      }
    }
  }

  public String getSource() {
    return source;
  }

  public String getServiceName() {
    return serviceName;
  }

  public String getAuth() {
    return auth;
  }

  public String getSid() {
    return sid;
  }

  public String getLsid() {
    return lsid;
  }
}
ResponseUtils.java
package com.blogspot.na5cent.cloudprint.example;

import java.io.BufferedReader;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStream;
import java.io.InputStreamReader;

/**
 *
 * @author redcrow
 * @create 15/07/2013
 * @link http://na5cent.blogspot.com/2013/07/google-authentication-java.html
 */
public class ResponseUtils {

  public static String streamtoString(InputStream inputStream) throws IOException {
    StringBuilder builder = new StringBuilder();
    InputStreamReader inputStreamReader = null;
    BufferedReader bufferedReader = null;
    try {
      inputStreamReader = new InputStreamReader(inputStream);
      bufferedReader = new BufferedReader(inputStreamReader);

      String line;
      while ((line = bufferedReader.readLine()) != null) {
        builder.append(line);
        builder.append("\r\n");
      }
    } catch (IOException ex) {
      throw ex;
    } finally {
      if (bufferedReader != null) {
        try {
          bufferedReader.close();
        } catch (IOException ex) {
          throw ex;
        }
      }

      if (inputStreamReader != null) {
        try {
          inputStreamReader.close();
        } catch (IOException ex) {
          throw ex;
        }
      }

      if (inputStream != null) {
        try {
          inputStream.close();
        } catch (IOException ex) {
          throw ex;
        }
      }

      return builder.toString();
    }
  }
}

example to use
  GoogleAuthentication authen = new GoogleAuthentication('cloudprint');
  try{
    authen.login("example@gmail.com", "password1234", "na5cent-cloudprint-1.0");
  }catch(IOException ex){
    LOG.warn(null, ex);
  }

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น