หน้าเว็บ

วันพุธที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

JSF Request (for get query string parameter)JSFRequest.java
package com.blogspot.na5cent.jsflibrary.util;

import java.util.Map;
import javax.faces.context.FacesContext;

/**
 *
 * @author redcrow
 * source http://na5cent.blogspot.com/2014/05/jsf-request-for-get-query-string.html
 */
public class JSFRequest {

  public static String requestString(String parameterName) {
    String request = requestMap().get(parameterName);
    if (request == null) {
      throw new NullPointerException("request parameter \"" + parameterName + "\" is null.");
    }

    return request;
  }

  public static Map<String, String> requestMap() {
    return FacesContext
        .getCurrentInstance()
        .getExternalContext()
        .getRequestParameterMap();
  }

  public static Integer requestInteger(String parameterName) {
    return Integer.valueOf(requestString(parameterName));
  }

  public static Long requestLong(String parameterName) {
    return Long.valueOf(requestString(parameterName));
  }

  public static Float requestFloat(String parameterName) {
    return Float.valueOf(requestString(parameterName));
  }

  public static Double requestDouble(String parameterName) {
    return Double.valueOf(requestString(parameterName));
  }

  public static Boolean requestBoolean(String parameterName) {
    return Boolean.valueOf(requestString(parameterName));
  }

  public static String getQueryString(RequestFilter filter) {
    String queryString = "";
    Map<String, String> parameterMap = requestMap();

    if (parameterMap != null) {
      StringBuilder builder = new StringBuilder();
      for (Map.Entry<String, String> entry : parameterMap.entrySet()) {
        if (filter.filterParam(entry)) {
          builder.append("&")
              .append(entry.getKey())
              .append("=")
              .append(entry.getValue());
        }
      }

      queryString = builder.toString();
      if (queryString.startsWith("&")) {
        queryString = queryString.substring(1);
      }
    }

    return queryString;
  }

  public static String getQueryString() {
    return getQueryString(new RequestFilter() {

      @Override
      public boolean filterParam(Map.Entry<String, String> entryParam) {
        return true;
      }
    });
  }

  public static String getQueryStringNotFaces() {
    return getQueryString(new RequestFilter() {

      @Override
      public boolean filterParam(Map.Entry<String, String> entryParam) {
        return !entryParam.getKey().startsWith("javax.faces")
            && !entryParam.getKey().startsWith("j_id");
      }
    });
  }

  public static abstract class RequestFilter {

    public abstract boolean filterParam(Map.Entry<String, String> entryParam);
  }
}
Example for get query string of browser


...
...
...
@ManagedBean
@RequestScoped
public class MyManagedBean{

  @PostConstruct
  public void postConstruct(){ 
    Integer postId = JSFRequest.requestInteger('postId');
    //postId = 51
  }
}

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น