หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

oracle sql function : get columns name of table

create or replace function get_columns_name(tab_name VARCHAR2) return VARCHAR2 is
  val VARCHAR2(3200);
  
begin
 for col in (Select COLUMN_NAME from user_tab_columns where table_name = tab_name) loop
  val := val || ',' || col.column_name;
 end loop;
 
 return substr(val, 2);
end;
example
set serveroutput on
begin
  dbms_output.put_line ('tb_user --> ' || get_columns_name('tb_user'));
  -- tb_user --> id,name,username,password,version
end;

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น