หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2554

รู้จักกับ Oracle database server

        Oracle database server หรือที่เรามักจะคุ้นเคยกับชื่อ Oracle database จะประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ
 • Oracle Instance
 • Oracle Database
       Oracle Instance : คือหน่วยความจำที่ใช้เก็บข้อมูล และควบคุมการทำงานของ Oracle server
ที่เรียกว่า SGA(System Global Area) รวมกับ Oracle Process ที่ใช้ในการทำงานของ Oracle
          Oracle Instance=SGA+Oracle Process
       
        ในส่วนของ SGA นั้นจะประกอบไปด้วยหน่วยความจำย่อยๆที่สำคัญ คือ
 •  shared pool
 • database buffer cache
 • log buffer
 • large pool
 • java pool
 • stream pool
        ส่วน Oracle Process จะประกอบไปด้วย process ต่างๆ ที่ใช้ในการทำงานของ Oracle ได้แก่
 • database writer(DBW)
 • log writer process(LGWR)
 • system monitor(SMON)
 • process monitor(PMON)
 • checkpoint process(CKPT)
 • archiver process(ARC)

        Oracle Database : คือกลุ่มของข้อมูลที่ถูกจัดเก็บไว้รวมกัน โดยจัดเก็บลงเป็นไฟล์ข้อมูลที่เป็น phtsical file  ข้อมูลที่จัดเก็บอยู่ในไฟล์เหล่านี้สามารถที่จะเรียกขึ้นมาอ่าน หรือเปลี่ยนแปลงค่าได้  
        oracle database นั้นจะประกอบไปด้วยไฟล์ที่รวมกันเป็นฐานข้อมูลอยู่ 3 ประเภท คือ
 1. control file
 2. redo log file
 3. data file
        ซึ่งไฟล์แต่ละประเภทจะมีหน้าที่ในการเก็บข้อมูลคนละรูปแบบกัน  แต่ก็มีความสำคัญเหมือนกันซึ่งไฟล์เหล่านั้นได้แก่ parameter file/server parameter file, archive file, password file

1 ความคิดเห็น: