หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2555

check GPS status android

Criteria criteria = new Criteria();
criteria.setAccuracy(Criteria.ACCURACY_FINE);
criteria.setPowerRequirement(Criteria.POWER_LOW);
provider = locationmanager.getBestProvider(criteria, false);
//true is get all enable provider, false is get all disable provider 

//if GPS enable  
//    locationmanager.isProviderEnabled(provider);
//    it's return true
//else
//    it's return false

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น