หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2555

กระบวนการทำลายเซ็นต์ดิจิตอล (Digital Signature Methodology)
กระบวนการทางฝั่งผู้ส่ง
 1. จากภาพ  นาย A ต้องการส่งเอกสาร(Document) ให้กับนางสาว B  
 2. ระบบจะนำเอกสารที่นาย A ต้องการจะส่งมาทำการหาค่า Hash Value ด้วย Hash Algorithm
 3. จากนั้นก็จะนำ Hash Value ที่หามาได้จากข้อ 2 มาเข้ารหัสแบบ Asymmetric ด้วย Private Key ของ นาย A (ของผู้ส่ง) จะได้เป็นลายเซ็นดิจิตอล(Signature)
 4. จากนั้นก็ส่ง Signature ไปพร้อมกับ Document ชุดเดิม

ข้อสังเกต
 1. เอกสาร(Document)ไม่มีการเข้ารหัสใดๆทั้งสิ้น
 2. การเข้ารหัส Hash Value จะใช้ Private Key ของผู้ส่ง
 3. แนบ Signature ส่งไปพร้อมกับ Document

กระบวนการทางฝั่งผู้รับหรือกระบวนการตรวจสอบ
 1. จากภาพนางสาว B จะได้ข้อมูลมาเป็น Signature + Document มาด้วยกัน
 2. ระบบจะทำการแยก Signature และ Document ออกจากกัน
 3. นำ Signature มาถอดรหัสแบบ Asymmetric ด้วย Public Key ของนาย A (ของผู้ส่ง ซึ่งระบบของนางสาว B หรือของผู้รับเป็นตัวจัดการ)  จะได้เป็น Hash Value
 4. และนำ Document ที่ได้  มาทำการหา Hash Value ด้วย Hash Algorithm เดียวกันกับที่นาย A (ผู้ส่ง)ใช้ 
 5. นำ Hash Value ของข้อ 3 และ ข้อ 4 มาเปรียบเทียบกัน  
 6. ต้องเท่ากัน 100 % เท่านั้นจึงจะถือว่าข้อมูลนั้นสมบูรณ์  มิฉะนั้นแล้วต้องให้นาย A(ผู้ส่ง) ส่ง Document มาให้ใหม่  เพราะถือว่าอาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลระหว่างทาง
ข้อสังเกต
 1. การถอดรหัส Signature จะใช้ Public Key ของผู้ส่ง
 2. และ Hash Value ของทั้ง 2 ที่หาได้ต้องเท่ากัน 100 % เท่านั้น  จึงจะถือว่าการส่งข้อมูลสมบูรณ์แบบ

1 ความคิดเห็น:

 1. The figure clearly depicts the complete digital signature methodology. One can easily interpret its meaning and how things are actually working by following it. Thanks for sharing it.
  digital signature FAQ

  ตอบลบ