หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2555

GeoCoding and RequestLocation google map android

 

Geocoding.java
import java.io.IOException;
import java.util.List;
import java.util.Locale;

import android.content.Context;
import android.location.Address;
import android.location.Geocoder;

public class Geocoding {
  private Context context;
  public Geocoding(Context context){
    this.context = context;
  }
  
  public String requestGPS2Address(RequestLocation requstl) {
    //input is RequestLocation, output is address string
    String response = "";
    if (requstl.getLocation() != null) {
      List<Address> addresses;
      Geocoder goc = new Geocoder(context, Locale.ENGLISH);
      response = "Location : \n";
      response += "Latitude " + requstl.getLatitude() + "\n";
      response += "Longitude " + requstl.getLongitude() + "\n\n";
      try {
        addresses = goc.getFromLocation(
          requstl.getLatitude(),
          requstl.getLongitude(), 
          1
        );
        if (addresses != null) {
          Address currentAddr = addresses.get(0);
          for (int i = 0; i < currentAddr.getMaxAddressLineIndex(); i++) {
            response += currentAddr.getAddressLine(i) + "\n";
          }
        }
      } catch (IOException e) {
        response = e.getMessage() + " (please check your internet provider)";
      }
    } else {
      response = "No "+requstl.getProvider()+" Signal";
    }
    return response;
  }
}

RequestLocation.java
import android.location.Location;
import android.location.LocationListener;
import android.location.LocationManager;
import android.os.Bundle;

public class RequestLocation implements LocationListener {
  private Location location;
  private String provider;
  private int TIME_FOR_UPDATE_NEW_LOCATION; 
  private int DISTANCE_FOR_UPDATE_NEW_LOCATION;
  private LocationManager locationmanager;
  
  public RequestLocation(LocationManager lm){
    TIME_FOR_UPDATE_NEW_LOCATION = 1000; //millisecond
    DISTANCE_FOR_UPDATE_NEW_LOCATION = 1; //meter
    locationmanager = lm;
    setAutoProvider();
    setRequestLocationUpdate();
  }
  
  /* ==================== User Create Method ========================= */
  public void setRequestLocationUpdate(){
    locationmanager.requestLocationUpdates(
      provider,
      TIME_FOR_UPDATE_NEW_LOCATION,
      DISTANCE_FOR_UPDATE_NEW_LOCATION, 
      this // this class
    );
  }
   
  public void setGPSProvider(){
    provider = LocationManager.GPS_PROVIDER;
    location = locationmanager.getLastKnownLocation(provider);
  }
  
  public void setNetworkProvider(){
    provider = LocationManager.NETWORK_PROVIDER;
    location = locationmanager.getLastKnownLocation(provider);
  }
  
  public void setAutoProvider(){
    if(locationmanager.isProviderEnabled(LocationManager.GPS_PROVIDER) == true){
      provider = LocationManager.GPS_PROVIDER;
    }else {
      provider = LocationManager.NETWORK_PROVIDER;
    }
    location = locationmanager.getLastKnownLocation(provider);
  }
  
  public String getProvider(){
    return provider;
  }
  
  public boolean isGPSTurnOn(){
    return locationmanager.isProviderEnabled(provider);
  }
  
  public void setTimeForUpdateLocation(int time_is_millisecond){
    TIME_FOR_UPDATE_NEW_LOCATION = time_is_millisecond;
  }
  
  public void setDistanceForUpdateLoation(int distance_is_meter){
    DISTANCE_FOR_UPDATE_NEW_LOCATION = distance_is_meter;
  }
  
  public void setDistanceTimeForUpdateLocation(int distance_is_meter, int time_is_millisecond){
    DISTANCE_FOR_UPDATE_NEW_LOCATION = distance_is_meter;
    TIME_FOR_UPDATE_NEW_LOCATION = time_is_millisecond;
  }
  
  public Location getLocation(){
    return location;
  }
  
  public double getLatitude(){
    return location.getLatitude();
  }
  
  public double getLongitude(){
    return location.getLongitude();
  }
  
  /* ======================= Override Method ===================== */
  @Override
  public void onLocationChanged(Location loc) {
    if(loc!=null){
      location = loc;
    }
  }

  @Override
  public void onProviderDisabled(String provider) { /* Not use */ }

  @Override
  public void onProviderEnabled(String provider) { /* Not use */ }

  @Override
  public void onStatusChanged(
    String provider, 
    int status, 
    Bundle extras
  ) { /* Not use */ }
}

WhereisActivity.java
import android.app.Activity;
import android.content.Context;
import android.location.LocationManager;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.view.View.OnClickListener;
import android.widget.ImageButton;
import android.widget.TextView;
import android.widget.Toast;

public class WhereisActivity extends Activity {
  private RequestLocation requestl;
  private Geocoding geocoding;
  
  private TextView result_area;
  private ImageButton request_button;
  
  @Override
  public void onCreate(Bundle sevedInstanceState) {
    super.onCreate(sevedInstanceState);
    setContentView(R.layout.whereis_activity);

    result_area = (TextView) findViewById(R.id.textviewAreaResultGPS2Address);
    request_button = (ImageButton) findViewById(R.id.imageButtonRequestGPS2Address);

    requestl = new RequestLocation((LocationManager) getSystemService(Context.LOCATION_SERVICE));
    geocoding = new Geocoding(WhereisActivity.this);
    
    request_button.setOnClickListener(new OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View v) {
        if(requestl.isGPSTurnOn() == true) {
          updateResult(geocoding.requestGPS2Address(requestl));
        } else {
          showOutputScreen("Please eneble " + requestl.getProvider() + " provider");
        }
      }
    });
  }

  public void updateResult(String r) {
    result_area.setText(r);
  }
  
  private void showOutputScreen(String s) {
    Toast.makeText(getBaseContext(), s, Toast.LENGTH_SHORT).show();
  }
}

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น